Консултантски услуги по Регламент № 833/2014 г.

“СПИСАНИЕ ЗОП ПЛЮС” ЕООД ПРЕДЛАГА ПЪЛНА ГАМА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА САНКЦИИТЕ

 • ЗОП+ ЕВРОКОНСУЛТ – За да могат възложители, участници и изпълнители на обществени поръчки, както и публични и частни бенефициенти, разходващи средства от ЕС, респ. техните участници и изпълнители, успешно да се справят с всички актуални предизвикателства в областта на разходване на публични средства, ние предлагаме цялостен пакет консултантски услуги по прилагане на забраните, задълженията, ограниченията и санкциите по Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (наричан за краткост “Регламента за санкциите”). Услугите ни по прилагане на Регламента за санкциите включват следните дейности:
     • Предоставяне на правни съвети и експертна помощ при прилагане на Регламента за санкциите;
     • Изготвяне на документации, съобразени с изискванията на Регламента за санкциите;
     • Разработване на вътрешни процедури и документи по прилагане на Регламента за санкциите;
     • Консултации по казуси по прилагане на Регламента за санкциите, свързани с обществените поръчки;
     • Изготвяне и предоставяне на примерни образци на декларации за отсъствие на обстоятелства по Регламента за санкциите;
     • Защита на изпълнители срещу незаконосъобразно отстраняване на основания по Регламента за санкциите;
     • Провеждане периодично и по заявка онлайн и присъствени обучения по прилагане на Регламента за санкциите;
     • Издаване на Притурка „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламентa за санкциите;
     • Други дейности, съобразно потребностите на клиента;

Новини за Регламента за санкциите