ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА 
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
(ОПТЕКС)”

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

Защо имате нужда от тази услуга?

Материята на обществените поръчки се регулира с правни норми, които имат за основна цел постигането на икономически ефективно разходване на обществени средства. Възлагането и изпълнението на поръчки обаче е сложна съвкупност от дейности и процеси, която изисква участието не само на специалисти по право и икономика, но и на експерти в редица други области на познанието. Съпричастността на тези технически лица е от критична важност за пълноценното реализиране както на определянето на потребността на възложителя и възможните начини за нейното удовлетворяване, съответно изготвянето на спецификациите и тръжните документи за процедурата, така и на избора на изпълнител и контрола върху изпълнението на сключения договор за поръчка.

Макар че са експерти в своята област, за да са оптимални в своята работа техническите специалисти също имат нужда от знания и умения за обществените поръчки. Последното е още по-валидно за настоящия момент, в който правим преход към значително модифицирани правила, дошли след транспониране на ново поколение европейски директиви при поръчките и променена нормативна уредба за управлението на средствата от европейските фондове. Все повече възложители се убеждават, че само с удовлетворяването на тази нужда посредством качествени обучителни услуги, може да се осигури пълна ефективност на целия цикъл по управление на поръчките на организацията, съответно да се постигнат целите за законосъобразност и целесъобразност на разходите.

Защо ние сме подходящият избор за Вас?

ЗОП ПЛЮС” е консултантска организация в областта на обществените поръчки, която печели доверието на все повече клиенти с широкия спектър от правни услуги по управление на цикъла на обществените поръчки, в т.ч. изготвяне на документации, процесуално представителство при обжалване на процедури или налагане на финансови корекции, консултиране при възлагане на обществени поръчки и много други.

Един от основните акценти на консултантската ни дейност е провеждането на специализирани семинари и обучения в областта на обществените поръчки. Водени от желанието си да сме максимално полезни на възложители, изпълнители, отговорни институции и експерти, ние си сътрудничим с водещи лектори и специалисти по материята. Това, както и амбицията за оптимален избор на локации и организация на събития в съответствие с най-високи критерии за качество, утвърди компанията ни като топ опция за всички, които търсят обучителни услуги по възлагане и изпълнение на поръчки.

Какво Ви предлагаме?

За да отговорим на потребността от обучение по обществени поръчки за техническите експерти във Вашата организация, представяме на Вашето внимание предложение за провеждане на тренинг, специално фокусиран върху тази аудитория.  Офертата ни е за провеждане на еднодневно обучение (8 учебни часа), в което могат да вземат участие неограничен брой участници от Вашата организация. Предлагаме обучението да покрива следните примерни основни теми:

 • Прогнозиране, планиране, изготвяне на техническа спецификация и контрол на изпълнението – обучителен модул за заявители на обществени поръчки (технически лица).
 • Подход при попълване на заявките и графика за възлагане на обществените поръки и на техническата спецификация.
 • Механизми за вътрешен контрол на изпълнението на договорите;
 • Специфики на режимите на възлагане и приложимите процедури;
 • Ключови постановки при подготовката на документация – определяне на изискванията към участниците и методиката за оценка;
 • Работа на оценителните комисии и отговорност на членовете;
 • Често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки;
 • Практика на АОП, Сметна палата, АДФИ, КЗК, ВАС;
 • Контролни органи и нови административно-наказателни състави;
 • Разглеждане на казуси със съставяне на документи и попълване на образци (ключови части от документация, обявление, проект на договор и др.);
 • Попълване и проверка на ЕЕДОП;
 • Сесия с въпроси и отговори в областта на обществените поръчки.

За обучението можем да осигурим екип от водещи лектори с дългогодишен опит, висока експертиза и доказан професионализъм в областта на управлението, контрола и обжалването на обществените поръчки, начело на който е г-н Ивайло Стоянов, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, автор на множество публикации, консултант в областта на обществените поръчки на “ЗОП ПЛЮС” и Върховния административен съд.

Всички аспекти около организацията на събитието, темите, лекторите и таксата, подлежат на договаряне между двете страните. Ако имате допълнителни въпроси във връзка с отправеното предложение, не се колебайте да се обръщате към нас на тел.: (+359) 878 610 705 и e-mail: zopplus@gmail.com.