Експертиза по ЗОП със знак ПЛЮС

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ “СПИСАНИЕ ЗОП ПЛЮС” ЕООД:

 • ЗОП+ АСИСТЕНТ® – КОМПЛЕКСНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА УСЛУГА по цялостна подкрепа при работата по планиране, възлагане и контрол на обществените поръчки чрез Платформата ЦАИС ЕОП, включващи отделни нива на обслужване съобразно конкретните потребности и нужди на клиента.
  Услугата „ЗОП+ Асистент по обществени поръчки” може да включва следните дейности:

   • Предоставяне на правни съвети и експертна помощ при управлението на цикъла на обществените поръчки – прогнозиране, планиране, изпълнение, недопускане на разделяне, изготвяне на годишен график по чл. 26, ал. 1 от ППЗОП, поддръжка на профила на купувача и досиетата на обществените поръчки и други;
   • Консултации по казуси, свързани с обществените поръчки;
   • Актуализиране на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, действащи в организацията;
   • Организиране и провеждане на специализирани вътрешноведомствени и корпоративни обучения по обществени поръчки – съобразно конкретните потребности на клиента;
   • Правна помощ при подготовката, обявяването и възлагането на електронни обществени поръчки в ЦАИС ЕОП;
   • Изготвяне и проверка на електронни преписки за обществени поръчки в ЦАИС ЕОП, предвидени за възлагане;
   • Проверка за законосъобразност на проекти на документации, обявления, решения, обяви и покани, както и на разяснения по условията на обществената поръчка, и писмени указания на възложителя в т.ч. на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или с друго външно финансиране, както и при прилагане на изключенията от приложното поле на ЗОП;
   • Изготвяне на проекти на документации за възлагане на обществени поръчки, разяснения по условията на обществената поръчка и указания на възложителя, включително и по изключенията от ЗОП;
   • Предоставяне на нашия специализиран образец на „УКАЗАНИЯ ЗОП ПЛЮС“ за подаване на оферти;
   • Изготвяне на становища, възражения и писмени отговори, жалби, искания за предварително изпълнение, както и осъществяване на процесуално представителство в производства по ЗОП и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), пред КЗК и ВАС във връзка със спорове в областта на обществените поръчки;
   • Изготвяне на възражения и жалби срещу сигнали и решения за нередности, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, както и осъществяване на процесуално представителство в съдебни производства по Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ);
   • Изготвяне на възражения и жалби срещу АУАН и наказателни постановления, свързани с нарушения в областта на обществените поръчки, както и осъществяване на процесуално представителство в съдебни производства по ЗАНН;
   • Предоставяне на правни становища с оглед минимизиране на риска от налагане на финансови корекции и глоби по реда на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и Закона за административните нарушения и наказания, при съобразяване с методическите указания на Агенцията по обществени поръчки;
   • Специализирани одити по отношение функционирането на системата за управление и контрол на обществените поръчки съгласно приложимите законови изисквания на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
 • ЗОП+ АНЕКС ГАРАНТ ®
   • Професионална правна и консултантска услуга по осигуряване на качеството и сертифициране на изменения на договори за обществени поръчки с цел предоставяне на разумна увереност, че при сключването на допълнителни споразумения по чл. 116 от ЗОП целите на организациите-възложители са постигнати при пълно съответствие с принципите и разпоредбите на действащото законодателство и се гарантира, че публичните средства се управляват по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин.
   • Услугата се реализира въз основа на сертифициран процес съгласно EN ISO 9001:2015.
 • ЗОП+ ПРАКТИК®
   • Услуга по изготвяне на жалби, възражения и становища по ЗОП, ЗУСЕФСУ, ЗАНН
   • Процесуално представителство попри производства по обжалване по Глава двадесет и седма от ЗОП, казуси с финансови корекции и административни наказания по Част осма на ЗОП и Глава шестнадесета от ППЗОП
   • тематични правни становища по конкретни казуси и въпроси, свързани със защитата на интересите на възложители и участници в обществени поръчки
 • ЗОП+ КОУЧИНГ®
   • Организиране на специализирани обучения, включително онлайн и присъствени семинари и тренинги по ЗОП и електронно възлагане на обществени поръчки чрез платформата ЦАИС ЕОП.
   • Провеждане на индивидуални и корпоративни обучения на място в обучавната организация (по заявка и съобразно специфичните потребности на клиента).
   • Водени от желанието си да сме максимално полезни на възложители, изпълнители, отговорни институции и експерти, ние си сътрудничим с водещи лектори и специалисти по материята. Това, както и амбицията за оптимален избор на локации и организация на събития в съответствие с най-високи критерии за качество, ни утвърди като топ опция за всички, които търсят обучителни услуги по възлагане и изпълнение на поръчки в традиционна и дигитална среда.
 • ЗОП+ ЕВРОПА® – Специализирани консултации и правни становища по:
   • Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
   • Европейските директиви по обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки, Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, Директива 2009/81/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността)
   • Практиката на Съда на ЕС, в т.ч. в областта на обществените поръчки
   • Регламент (ЕС) 2022/1031 na Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2022 година относно достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от трети държави до пазарите на обществени поръчки и концесии на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от Съюза до пазарите на обществени поръчки и концесии на трети държави (Aкт за международните обществени поръчки – IPI)
   • Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните – GDPR)
   • Други регламенти, относими към сектора на обществените поръчки (в т.ч. делегирани регламенти на Комисията за актуализиране на стойностните прагове, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки, Регламент (ЕО) № 213/2008 на Комисията oт 28 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), и др.)

Представяне на Списание ЗОП ПЛЮС

„Списание ЗОП ПЛЮС” ЕООД е консултантска организация, която вече десет години предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от правни и други специализирани услуги по подпомагане на управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки, в т.ч. изготвяне и проверка на документации, правна помощ при обжалване на процедури или налагане на финансови корекции, консултиране при възлагане на обществени поръчки и много други.

Сред основните акценти на дейността ни е и провеждането на специализирани присъствени и онлайн семинари и обучения по ЗОП и електронно възлагане на обществени поръчки чрез платформата ЦАИС ЕОП. Водени от желанието си да сме максимално полезни на възложители, изпълнители, отговорни институции и експерти, ние си сътрудничим с водещи лектори и специалисти по материята. Това, както и амбицията за оптимален избор на локации и организация на събития в съответствие с най-високи критерии за качество, ни утвърди като топ опция за всички, които търсят обучителни услуги по възлагане и изпълнение на поръчки в традиционна и дигитална среда.

Ключово в направление в дейността ни е и издаването на едноименното Списание „ЗОП ПЛЮС” – водещо периодично издание и пазарен лидер в информацията в областта на обществените поръчки, което достига до хиляди възложители и участници в обществени поръчки. Списанието излиза всеки месец (12 броя на година) и се разпространява чрез годишен абонамент. На своите страници то предлага всичко необходимо на специалистите в областта на обществените поръчки – аналитични статии и представяне на актуалните нормативни промени, полезни съвети и практически насоки, решения на казуси, образци на документи, съдебна практика, указания на органа по методология, практика на контролните органи, както и друга полезна информация. В съответствие с тенденциите на все по-голяма навлизане на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на общуване и взаимодействие между хората, от началото на 2022 г. Списание „ЗОП ПЛЮС” се предлага само в електронен формат.

Мисията си да предлагаме експертни съвети и решения, основани на знание и ефективна комуникация, ние изпълняваме и чрез другите ни издателски проекти, електронния портал за обществени поръчки ZopPlus.com и Националната телефонна линия за консултации по обществени поръчки. А за да затвърждаваме позицията си на водеща организация в сектора, постоянно развиваме нови услуги като “ЗОП+ Асистент по обществени поръчки”, обучения на място за нуждите на конкретна организация, различни формати на оналйн обучения и консултации, както и много други.

Сертификати


10 години история на съвместни успехи!