Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Методически указания на Агенцията по обществени поръчки

Изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение /МУ12 от 20 Юли 2020 г./

Посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП /МУ11 от 16 Юли 2020 г./

Прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) /МУ10 от 10 Юли 2020 г./

Прилагане на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП /МУ9 от 28 Април 2020 г./

Изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) /МУ8 от 24 Април 2020 г./

Промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната
/МУ7 от 22 Април 2020 г./

Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, открити преди 13.03.2020 г. /МУ6 от 16 Април 2020 г./

Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г. /МУ5 от 14 Април 2020 г./

Приложимост на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки /МУ4 от 10 Април 2020 г./

Издаване на решения по чл. 22 от Закона за обществените поръчки през Централизираната електронна платформа /МУ3 от 14 Февруари 2020 г./

Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагане чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) /МУ2 от 10 Януари 2020 г./

Ред за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
/МУ1 от 08 Януари 2020 г./

Нови европейски стойностни прагове от 1 януари 2020 г. /МУ11 от 20 Декември 2019 г./

График за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /МУ10 от 20 Декември 2019 г./

Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор – актуализация на МУ-7/2018 г.) /МУ8 от 20 Ноември 2019 г./

Гаранция за изпълнение. Форма и размер. /МУ7 от 01 Октомври 2019 г./

Възможност да се получават оферти по електронен път до влизане в сила на задължителното използване на националната централизирана платформа за електронно възлагане на обществени поръчки /МУ6 от 22 Април 2019 г./

Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г. /МУ4 от 28 Февруари 2019 г./

Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.
/МУ2 от 27 Февруари 2019 г./

Осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.
/МУ3 от 27 Февруари 2019 г./

Предоставяне на достъп до документацията в профила на купувача, в случаите при които обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВ на ЕС) в неработен ден /МУ8 от 16 Октомври 2018 г./

Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (актуализация на МУ-5/2017 г.) /МУ7 от 26 Септември 2018 г./

Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – актуализация на МУ5 (МУ6 от 17 Май 2018 г./

Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП /МУ4 от 02 Март 2018 г./

Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (неактуално) /МУ5 от 02 Март 2018 г./

Представяне на документи за доказване изпълнението на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор при участие в процедура за възлагане на обществена поръчка /МУ3 от 26 Февруари 2018 г./

Използване на информацията от обявлението за приключване изпълнението на договор за обществена поръчка като доказателство към основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП /МУ2 от 14 Февруари 2018 г./

Задължения на възложителите във връзка с проверката на техническите спецификации от външни експерти /МУ1 от 04 Януари 2018 г./

Ограничаване на броя на обособените позиции при подаване на оферта или възлагане на договор (чл. 46 от ЗОП) /МУ7 от 24 Ноември 2017 г./

Прилагане на чл. 100 от ЗОП /МУ6 от 24 Ноември 2017 г./

Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) /МУ5 от 16 Ноември 2017 г./

Прилагане на чл. 41, ал. 1, изр. второ от ППЗОП в случаи, при които информацията относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП за съответните лица не се различава /МУ4 от 13 Юни 2017 г./

Прилагане на чл. 203, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) /МУ3 от 22 Май 2017 г./

Oбявяване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на процедури, които подлежат на контрол по чл. 232, ал. 1 и чл. 233, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) /МУ12 от 22 Декември 2016 г./

Публикуване на информация за отмяна на Решение за откриване на обществена поръчка от орган по обжалване /МУ11 от 21 Декември 2016 г./

Приложимост на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при отпускането на банков кредит /МУ10 от 11 Октомври 2016 г./

Приложимост на Закона за обществените поръчки при поемане на общински дълг /МУ9 от 09 Август 2016 г./

Публикуване на информация в профила на купувача за процедури, открити преди влизане в сила на Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 13 от 2016 г.) /МУ 8 от 28 Юли 2016 г./

Задължение за определяне качеството възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки /МУ5 от 29 Юни 2016 г./

Приложимост на разпоредби от Закона за обществените поръчки в сила от 15.04.2016 г. спрямо договори за възлагане „in-house“, сключени при условията на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗОП в сила до 15.04.2016 г. /МУ1 от 15 Юни 2016 г./

Осъществяване на контрол по чл. 234 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г. /МУ4 от 15 Юни 2016 г./

Попълване на обявление за изменение или допълнителна информация в случаите по чл. 16, ал. 2 от Правилникa за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) /МУ3 от 15 Юни 2016 г./

Информация относно дължина на текста в обявленията /МУ2 от 15 Юни 2016 г./

Указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели за енергийна ефективност /МУ-енергийна ефективност от 25 Май 2016 г./

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си