Методически указания на Агенцията по обществени поръчки

Изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение /МУ12 от 20 Юли 2020 г./

Посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП /МУ11 от 16 Юли 2020 г./

Прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) /МУ10 от 10 Юли 2020 г./

Прилагане на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП /МУ9 от 28 Април 2020 г./

Изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) /МУ8 от 24 Април 2020 г./

Промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната
/МУ7 от 22 Април 2020 г./

Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, открити преди 13.03.2020 г. /МУ6 от 16 Април 2020 г./

Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г. /МУ5 от 14 Април 2020 г./

Приложимост на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки /МУ4 от 10 Април 2020 г./

Издаване на решения по чл. 22 от Закона за обществените поръчки през Централизираната електронна платформа /МУ3 от 14 Февруари 2020 г./

Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагане чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) /МУ2 от 10 Януари 2020 г./

Ред за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
/МУ1 от 08 Януари 2020 г./

Нови европейски стойностни прагове от 1 януари 2020 г. /МУ11 от 20 Декември 2019 г./

График за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /МУ10 от 20 Декември 2019 г./

Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор – актуализация на МУ-7/2018 г.) /МУ8 от 20 Ноември 2019 г./

Гаранция за изпълнение. Форма и размер. /МУ7 от 01 Октомври 2019 г./

Възможност да се получават оферти по електронен път до влизане в сила на задължителното използване на националната централизирана платформа за електронно възлагане на обществени поръчки /МУ6 от 22 Април 2019 г./

Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г. /МУ4 от 28 Февруари 2019 г./

Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.
/МУ2 от 27 Февруари 2019 г./

Осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.
/МУ3 от 27 Февруари 2019 г./

Предоставяне на достъп до документацията в профила на купувача, в случаите при които обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВ на ЕС) в неработен ден /МУ8 от 16 Октомври 2018 г./

Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (актуализация на МУ-5/2017 г.) /МУ7 от 26 Септември 2018 г./

Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – актуализация на МУ5 (МУ6 от 17 Май 2018 г./

Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП /МУ4 от 02 Март 2018 г./

Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (неактуално) /МУ5 от 02 Март 2018 г./

Представяне на документи за доказване изпълнението на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор при участие в процедура за възлагане на обществена поръчка /МУ3 от 26 Февруари 2018 г./

Използване на информацията от обявлението за приключване изпълнението на договор за обществена поръчка като доказателство към основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП /МУ2 от 14 Февруари 2018 г./

Задължения на възложителите във връзка с проверката на техническите спецификации от външни експерти /МУ1 от 04 Януари 2018 г./

Ограничаване на броя на обособените позиции при подаване на оферта или възлагане на договор (чл. 46 от ЗОП) /МУ7 от 24 Ноември 2017 г./

Прилагане на чл. 100 от ЗОП /МУ6 от 24 Ноември 2017 г./

Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) /МУ5 от 16 Ноември 2017 г./

Прилагане на чл. 41, ал. 1, изр. второ от ППЗОП в случаи, при които информацията относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП за съответните лица не се различава /МУ4 от 13 Юни 2017 г./

Прилагане на чл. 203, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) /МУ3 от 22 Май 2017 г./

Oбявяване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на процедури, които подлежат на контрол по чл. 232, ал. 1 и чл. 233, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) /МУ12 от 22 Декември 2016 г./

Публикуване на информация за отмяна на Решение за откриване на обществена поръчка от орган по обжалване /МУ11 от 21 Декември 2016 г./

Приложимост на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при отпускането на банков кредит /МУ10 от 11 Октомври 2016 г./

Приложимост на Закона за обществените поръчки при поемане на общински дълг /МУ9 от 09 Август 2016 г./

Публикуване на информация в профила на купувача за процедури, открити преди влизане в сила на Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 13 от 2016 г.) /МУ 8 от 28 Юли 2016 г./

Задължение за определяне качеството възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки /МУ5 от 29 Юни 2016 г./

Приложимост на разпоредби от Закона за обществените поръчки в сила от 15.04.2016 г. спрямо договори за възлагане „in-house“, сключени при условията на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗОП в сила до 15.04.2016 г. /МУ1 от 15 Юни 2016 г./

Осъществяване на контрол по чл. 234 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г. /МУ4 от 15 Юни 2016 г./

Попълване на обявление за изменение или допълнителна информация в случаите по чл. 16, ал. 2 от Правилникa за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) /МУ3 от 15 Юни 2016 г./

Информация относно дължина на текста в обявленията /МУ2 от 15 Юни 2016 г./

Указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели за енергийна ефективност /МУ-енергийна ефективност от 25 Май 2016 г./

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker