Инструкции на АОП за работа с платформата ЦАИС ЕОП

Прекратяване на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност в ЦАИС ЕОП /публикувана на 12.10.2020 г./

Създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП /публикувана на 21.09.2020 г./

Оповестяване в ЦАИС ЕОП възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса /обновена на 08.09.2020 г./

Оповестяване на промени и удължаване на срокове в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП /допълнена на 31.08.2020 г./

Генериране на системен номер на решението по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП /публикуванa на 28.08.2020 г./

Надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП /16.07.2020 г./

Отваряне на ценови предложения на участниците в обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП /10.07.2020 г./

Подписване на заявление/оферта от повече от един представляващ стопанския субект чрез ЦАИС ЕОП /12.06.2020 г./

Оповестяване в ЦАИС ЕОП възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса – обновена 12.06.2020 г.

Оповестяване на промени в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП чрез обявление за изменение или допълнителна информация

Възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП /21.04.2020 г./

Попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 от ЗОП /14.04.2020 г./

Регистрация чрез покана за присъединяване на служител към профила на организацията в ЦАИС ЕОП /27.02.2020 г./

Възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Използване на готовите шаблони на изисквания в ЦАИС ЕОП /07.01.2020 г./

Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) /19.11.2019 г./

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker