Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

В Министерството на енергетиката очакват предложения по нов законопроект относно режима на някои енергийни обекти

Министерството на енергетиката предложи за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за енергетиката, по силата на който учредяването на вещни права се привежда в съответствие с общата регулация по Закона за собствеността. Очакванията са, че по този начин ще бъде облекчен режимът за изграждане на линейни енергийни обекти.

Според Закона за собствеността правото на строеж се учредява от собственика на земята в полза на трето лице за изграждането на сграда върху неговата земя. Само в този случай третото лице става собственик на постройката. Действащите в момента разпоредби на Закона за енергетиката предвиждат учредяване на право на строеж за изграждането както на сгради и постройки, така и на подводни, надземни и подземни линейни обекти на техническата инфраструктура. По този начин за линейните обекти понастоящем е възприет режим, сходен с режима на Закона за собствеността, но това на практика възпрепятства осъществяването на редица инвестиционни намерения.

Липсата на легална дефиниция на линейните енергийни обекти в Закона за енергетиката създаваше проблеми до момента, тъй като не се уреждаха изрично елементите на линейния обект с площен характер. Именно затова с изменението на закона се дефинира изрично понятието „линеен енергиен обект”. Става дума за „съвкупност от подземни и/или надземни съоръжения на техническата инфраструктура, предназначени за пренос, транзитиране или разпределение на електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт или нефтопродукти през мрежи, надземни и подземни водопроводи на хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, както и принадлежащите им трайно прикрепени към земята елементи, независимо от площта, която заемат.“

Законопроектът прави разграничение между случаите на разрешаване на изграждането на площадкови енергийни обекти, от една страна, и – от друга, случаите на разрешаване на изграждането на линейни енергийни обекти. Занапред се предвижда за втората категория да е достатъчно условие наличието на учредено сервитутно право.

Друга важна последица от законодателната промяна ще се наблюдава като резултат от прецизирането на някои разпоредби, отнасящи се до вещните права. Новата им редакция ще доведе до съкращаване на административните срокове за получаване на разрешение за строеж. Припомняме, че изграждането на мрежовата инфраструктура е основно задължение на лицензиантите по Закона за енергетиката – оператори на преносни и разпределителни мрежи. Създаването на нормативни условия за изпълнение на техните проекти в разумни срокове е изключително важно, според авторите на нормативния акт.

Забавянето на този процес може да доведе до щети за операторите във връзка със сключени договори за присъединяване, а също и до загуби във връзка със сключени от тях договори за кредитиране или грантови споразумения, както и неизпълнение на инвестиционните планове като цяло. Поради това прецизирането на регулацията относно вещните права по Закона за енергетиката се явява важна стъпка в подкрепа на реализирането на бъдещи инвестиционни намерения на българския енергиен пазар.

Предложения по проекта може да се правят в срок до 5.01.2018 г. на адрес: b.simeonov@me.government.bg

Източник: Портал за обществени консултации

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си