Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

ВАС пита Европейския съд нарушава ли принципите поръчка на договаряне с един участник

Върховният административен съд (ВАС) e отправил преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз във връзка с разрешаване на дело за наложена финансова корекция за обществена поръчка на община Разлог с европейско финансиране. Това става ясно от Определение на ВАС от 28.05.2021 г. по хода на адм. дело № 12052 / 2020 г.

В запитването се поставя въпросът дали принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация, прогласени в разпоредби на европейски регламенти, допускат национална правна уредба, съгласно която след прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка поради обстоятелството, че подадената единствена оферта е неподходяща, възложителят може да отправи покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление само до един икономически оператор, когато предметът на обществената поръчка не се отличава със специфики, които обективно да налагат нейното изпълнение само от поканения оператор.

Производство пред ВАС е образувано по касационна жалба на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 против Решение № 1216 от 03.08.2020 г., постановено по адм. дело № 392/2020 г. по описа на Административен съд – Благоевград. Решението на административния съд е постановено по жалба на община Разлог в качеството ѝ на възложител по обществена поръчка с предмет „Доставка на металообработващо оборудване за нуждите на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр. Разлог“.

Общината е отправила покана за участие в поръчката само до едно дружество, като този избор е обоснован с мотива, че процедура по възлагане на поръчка със същия предмет вече е била проведена, но в хода ѝ е била подадена само една оферта, и то неподходяща, поради което тя е била прекратена. Това е позволило на общината да открие нова процедура, за която да покани само едно лице, избрано предварително от нея, за провеждане на преговори с цел избирането му за изпълнител.

В последствие УО на ОПРР налага на общината финансова корекция от 10% върху допустимите разходи по сключения договор за обществена поръчка. Корекцията е определена за допуснато нарушение на чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 2, ал. 2 от ЗОП и на чл. 160 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година (т.нар. Финансов регламент). Нарушението е квалифицирано като нередност по чл. 70, ал. 1, т. 9 ЗУСЕСИФ във връзка с т. 11, б. а) от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности.

Спорният въпрос в рамките на касационното производство пред ВАС е свързан с прилагането на посочена като основание за отправяне на поканата разпоредба, в която законодателят е установил възможност за възложителя да проведе процедура по възлагане без предварително обявление, когато при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени.

В същото време в областта на обществените поръчки на наднационално ниво са в сила регламенти, установяващи, че всички договори за обществени поръчки са в съответствие с принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране, недискриминация и осигуряване на конкуренция на най-широка основа. Както е известно, при процедурите без предварително обявление, приложими само в определени в закона случаи, е налице изключение от спазването на посочените основни принципи.

От ВАС посочват, че от една страна възниква съмнение у националния съдия в прилагането на регламента по отношение на възложители от държави членки на Европейския съюз, когато възлаганите от тях обществени поръчки се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. А от друга е необходимо да се изясни степента, в която е допустимо ограничаването на конкуренцията в процедурите по възлагане на обществени поръчки без предварително обявление и по-конкретно, дали европейското законодателство позволява отправянето на покана до едно-единствено лице, както е предвидено по националното ни право.

За да гарантира правилното прилагане на правото на ЕС при разрешаването на конкретния спор и гарантиране правомерното разходване на евросредствата, Върховният административен съд отправя до Съда на Европейския съюз следните два въпроса:

  1. Следва ли член 160, параграф 1 и 2 от Регламент 2018/1046 и член 102, параграф 1 и 2 от Регламент 966/2012 да се тълкуват в смисъл, че се прилагат и по отношение на възложители от държави членки на Европейския съюз, когато възлаганите от тях обществени поръчки се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове?
  2. Ако отговорът на първия въпрос е положителен, следва ли принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация, прогласени в член 160, параграф 1 от Регламент 2018/1046 и в член 102, параграф 1 от Регламент 966/2012 да се тълкуват в смисъл, че допускат пълното ограничаване на конкуренцията при възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предметът на обществената поръчка не се отличава със специфики, които обективно да налагат нейното изпълнение само от поканения оператор? По-специално, следва ли член 160, параграф 1 и 2 във връзка с член 164, параграф 1, б. г) от Регламент 2018/1046 и член 102, параграф 1 и 2 във връзка с член 104, параграф 1, б. г) от Регламент 966/2012 да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като тази в главното производство, съгласно която след прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка поради обстоятелството, че подадената единствена оферта е неподходяща, възложителят може да отправи покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление само до един икономически оператор, когато предметът на обществената поръчка не се отличава със специфики, които обективно да налагат нейното изпълнение само от поканения оператор?

С фактите по случая, които са изложени в цитираното Определение на ВАС от 28.05.2021 г. по хода на адм. дело № 12052 / 2020 г., може да се запознаете тук.

Източник: ВАС

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си