Новини

АДФИ се отчете за 2022 г., при 40% от проверените поръчки са установени нарушения

От Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) оповестиха резултатите от дейността си през 2022 г. Това става след като с Решение № 404 от 31 май 2023 г. правителството прие отчета на контролната институция за 2022 г.

Видно от оповестените данни, през 2022 г. органите на АДФИ са приключили 419 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства. Постъпили са общо 640 сигнала и искания за извършване на финансови инспекции. От тях 628 са сигнали и искания, които са в компетентността на АДФИ, а 12 са препратени по компетентност на други държавни органи.

Както и през предходния отчетен период, така и през 2022 година, с най-голям дял от всички извършени финансови инспекции са тези в общините (66 %), следвани от други разпоредители с бюджет по държавния бюджет (15 %), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (13 %), разпоредители с бюджет по общинските бюджети (4 %), и други обекти (2 %).

Установените нецелево разходвани средства са в общ размер на 2 331 194 лв., от които 1 562 656 лв. са възстановени до приключването на финансовите инспекции, като за останалата част са дадени указания по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция. При 28 извършени финансови инспекции и проверки са установени 125 индикатора за измама. През отчетната година при 24 финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС са установени и регистрирани нарушения при разходване на средства, предоставени по 26 договора за финансиране.

През 2022 г. 282 са инспекциите с обект на проверка възлагането и изпълнението на обществени поръчки, което е 67 % от всички извършени финансови инспекции. Проверени са 1 008 обществени поръчки, при които са разходвани средства на обща стойност 7 069 041 023 лв. При 403 от тях на обща стойност 3 068 680 311 лв. са установени нарушения, което е 40 % от всички проверени обществени поръчки.

През миналата година органите на АДФИ са съставили 1 026 бр. акта за установяване на административни нарушения. От тях 991 бр. са срещу физически лица и 35 бр. срещу юридически лица.

През отчетния период са издадени общо 553 наказателни постановления. От тях 328 са издадени по актове за установяване на административни нарушения, съставени през 2022 г., а 225 са издадени по актове, съставени в предходния отчетен период. От общо издадените наказателни постановления, потвърдени от съда са 67,7 %, отменени са 0,9 % и 31,4 % не са влезли в сила, тъй като са обжалвани или не са връчени на нарушителите.

Отчетът включва подробен анализ на дейността на АДФИ във връзка с образуваните административнонаказателни производства. Резултатите от инспекционната дейност показват, че и през настоящия отчетен период се наблюдава подобряване на средата при разходване на публичните средства от лицата по чл. 4 от ЗДФИ, спрямо предходния отчетен период. Отчита се намаляване на установените при финансовите инспекции виновно причинени вреди на проверяваните организации и лица. През 2022 г. те са в общ размер на 3 694 627 лв., като намалението им спрямо предходната година е с 1 596 266 лв. или 30 %. Възстановените вреди през отчетния период са шест пъти повече спрямо предходния.

Установени са 1 395 нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност. По 585 нарушения от общо установените, органите на АДФИ са били компетентни да съставят акт за установяване на административно нарушение.

През 2022 г. в АДФИ са получени 93 заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), от които 67 от физически лица (в т.ч. 6 от журналисти), 5 от търговски дружества и 15 от неправителствени организации. По начина на поискване на достъпа до обществена информация – 9 от заявленията са подадени писмено, 84 – електронно (чрез електронна поща или платформа за достъп). Основната част от тях (81 бр.) са за предоставяне на информация относно контролната дейност на агенцията. С 5 бр. заявления е искана информация относно изразходване на публични средства, с 1 бр. заявление информация относно отчетността на агенцията, а със 6 бр. заявления е поискана информация, касаеща други теми, по които АДФИ е получавала искания за достъп до обществена информация.

Агенцията за държавна финансова инспекция е и ще бъде активен партньор на гражданите при упражняването на правото им на достъп до обществена информация в изпълнение на изискванията за предоставяне на информация за своята дейност, установени в ЗДФИ и ЗДОИ, както и в приложимите специални разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), предвид спецификата на изготвяните в процеса на работа на агенцията документи. Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от НПК докладите на АДФИ представляват писмени доказателствени средства и са приравнени на протоколите за действията по разследване, съдебните следствени и други процесуални действия, протоколите за изготвяне на веществени доказателствени средства и др., за разлика от документи от подобен характер на други институции. Докладите, изпратени на основание чл. 19 от ЗДФИ* или по изрично искане на прокурор, както и тези, изпратени в Прокуратурата на Република България по повод възложена с прокурорски акт инспекция, следва да бъдат считани като доказателствено средство по чл. 127 от НПК, в частност като материал по вече образувано или възможно да бъде образувано наказателно производство, поради което попадат в обхвата на чл. 198 от НПК и не могат да бъдат разгласявани без разрешение на прокурора под угроза от носене на наказателна отговорност при неспазване на този режим.

С пълния текст на отчета, който е поместен на сайта на АДФИ, в раздел Годишни отчети, може да се запознаете ТУК.

* При наличие на данни за извършено престъпление копие от доклада, заедно с доказателствата към него, становищата и заключението се изпращат на органите на прокуратурата в срок от 7 работни дни.

Източник: АДФИ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker