Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Минали броеве

Брой 6, 2021: ЕКСПЕРТНА ЗАЯВКА

Скъпи читатели,

За справедливостта в контекста на законността и правосъдието още от древността е казано и изписано много, изказвани са различни и понякога диаметрално противоположни позиции, в т.ч. от велики философи, учени и уважавани имена в юридическата наука, разглеждащи морално-етичните аспекти на различните системи от правила и тяхното прилагане. Ако обаче се опитаме да разгледаме тези аспекти на правото, на живота дори, от една напълно неутрална позиция, бихме могли да стигнем До осъзнаването, че зад често използваното от хората понятие „несправедливост” обичайно се крие някакво трайно противоречие, спор, дисонанс, което не е било своевременно разрешено и е ескалирало до неблагоприятни последици за един или повече от замесените лица. Именно за да не се стига до тези нежелани последици са били създадени общоприетите способи за помиряване на намиращите се на различни позиции страни в даден спор. Такава е и ролята на съдебната защита, призвана да осигури гаранция, че обществените отношения ще се реализират в съответствие със закона и съобразно онзи порядък, който е във във висш интерес на всички – както поотделно, така и като цяло.

Поради важността на горните теми и в частния случай на обществените поръчки, а и предвид голямото значение на съдебния контрол за постигането на баланс в отношенията между възложители и изпълнители по ЗОП, в броя решихме да представим важни заключения относно съществени аспекти от възлагателния процес, изведени именно в знакови съдебни актове.

Водени от тези съображения, за водещ материал на броя определихме представянето, което прави г-н Ивайло Стоянов на едно от най-актуалните решения на ВАС по широко дискутирания на страниците на списанието въпрос относно представяне на отделни ЕЕДОП за изпълняващи поръчката експерти, които не са трети лица по см. на чл. 65 ЗОП.

Избраната линия на броя се допълва от редакционна статия, която въз основа на съдебната практика търси отговор на въпроса може ли компетентната администрация да откаже издаването на документ за доказване на мерките за надеждност.

За безспорно важната роля на българския съд за постигане на оптимални нива на законосъобразност и ефективност в Системата на обществените поръчки ни напомня и текстът за преюдициалното запитване до Съда на ЕС отправено от ВАС с оглед изясняване на важни въпроси при прилагане на правилата в този сектор, в т.ч. дали е в нарушение на принципите на общностното право поръчка на договаряне с един участник.

В броя място намират и много други полезни материали и анонси, вкл. относно предложените от ЕК мерки за справяне с неблагоприятни ефекти, причинени от участието в поръчки на субсидирани икономически оператори от страни извън ЕС като Китай.

По традиция запазено място в списанието има рубриката с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и работата в платформата ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене! 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ЕКСПЕРТНА ЗАЯВКА

Актуална съдебна практика относно представяне на отделни ЕЕДОП за изпълняващи поръчката експерти, които не са трети лица по см. на чл. 65 ЗОП

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • СЪДЕБЕН КАЗУС: Може ли компетентната администрация да откаже издаването на документ за доказване на мерките за надеждност? , ЗОП+
  • НОВИНА НА ФОКУС: ЕК предложи проект на регламент за справяне с неблагоприятни ефекти, причинени от чуждестранни субсидии на единния пазар, мерките са насочени най-вече срещу Китай
  • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА: ВАС пита Европейския съд нарушава ли принципите поръчка на договаряне с един участник
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker