Новини

УО на ОПОС оповести образец на справка за пазарни консултации, бланката задължителна при поръчки по програмата

На 30.05.2022 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува образец на Справка за провеждани пазарни консултации и/или външно участие при подготовка на документацията на обществена поръчка/процедура по реда на ПМС 160/2016 г ., същата следва да бъде попълвана и прилагана от бенефициентите при качване на електронно досие на обществена поръчка в ИСУН 2020, по която следва да бъде осъществен последващ контрол за законосъобразност.

В справката следва да бъде попълвана информация за предмет на обществената поръчка или публичната покана, да се отбележи дали по поръчката са провеждани пазарни проучвания и/или пазарни консултации, да се посочат независимите експерти или органи, или участници на пазара съгласно чл. 44 от ЗОП, да се упомене дали при подготовката на процедурата (включително документацията за участие в процедурата) са участвали външни за бенефициента лица, както и да се посочат независимите експерти, дружества или органи, външни за бенефициента лица, които са взели участие при подготовката на документацията за участие в процедурата. Справката следва да съдържа информация за изготвил (име, длъжност и подпис) и за ръководителя на бенефициента (име, длъжност и подпис).

Образецът на справка може да бъде изтеглен от тук.

Източник: eufunds.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker