Анонси

Едностранно прекратяване на договор за доставка на храни: как да постъпим, ако това се случи по искане на изпълнителя и без да е потърсено съгласието на възложителя?

Уважаеми колеги,

Във връзка с многобройни запитвания на редакционната ни електронна поща, бихме искали да споделим с по-широка аудитория позицията на СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“ относно възможните насоки за действие при една нежелана практическа хипотеза, която е все по-често срещана в настоящата усложнена икономическа ситуация.

Възложителят (от категорията „публични възложители“) има действащ договор за доставка на храни за пациенти, персонал и т.н., като изтичането на този договор в рамките на предварително определения в него срок не е непосредствено предстоящо. Договорът е сключен след проведена открита процедура или публично състезание. Доставките се извършват периодично и възложителят заплаща дължимите суми, до момента, в който изпълнителят решава да отправи предизвестие за прекратяването на договора едностранно, без да се интересува от мнението на възложителя, респективно от евентуалното му несъгласие.

Осигуряването на доставките, които вече не се извършват въпреки положената грижа от възложителя, който е организирал и провел процедурата за обществена поръчка и е сключил съответния договор, изискват управленско решение относно последващи действия за задоволяване на потребностите след едностранното прекратяване.  Въпросът ще стои с особена важност пред здравните заведения, които имат вменени по закон или с друг нормативен акт задължения да обезпечат организирането на храненето няколко пъти на ден на лица, които не могат сами да се погрижат за осигуряването на подобен тип доставки – например: пациенти, настанени в болнично заведение; медицински и помощен персонал и др.     

Основателно в този казус се поставя въпросът от експертите по обществени поръчки кой вид процедура да изберат, за да се посрещне възникналата внезапно за възложителя потребност от нов договор. В отговор на поставения въпрос бихме посъветвали публичните възложители да разгледат възможността за провеждане на процедура на договаряне без обявление или пряко договаряне с определени лица в зависимост от прогнозната стойност на поръчката. Разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) изисква необходимостта от неотложно възлагане на поръчката да е породена от изключителни обстоятелства и да не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя. При условие, че прогнозната стойност на обществената поръчка допуска да се приложат националните процедури, предвидени от българския законодател, то е аналогично правното основание на новата процедура да бъде чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП (процедура на пряко договаряне).

Терминът „изключителни обстоятелства“ според предвидената в ЗОП легална дефиниция обхваща „обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя.“ Разбира се, нужна е солидна аргументация, която да докаже наличието на всички необходими условия в дадения случай, за да пристъпи възложителят към избора на съответната процедура и преценката по „разпознаването“ на необходимите законови условия в наблюдаваната фактическа обстановка е изцяло в компетентността на възложителя.     

Повече информация относно това как да се процедира при подобни казуси ще бъде представена по време на предстоящия семинар на СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“, който ще се проведе в периода 22-24  юни 2022 г., повече информация за който може да прочетете на следния адрес:

https://seminars.zopplus.com/event/tridneven-webinar-22-24-jun-2022/.

Екипът на СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker