Новини

Камарата на строителите за запазване на инженеринга, апелира за регламентиране на отговорностите в инвестиционния процес и завишен контрол

Камарата на строителите в България (КСБ) излезе с официална позиция по законопроекта за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), в който група народни представители предлагат ограничаване на приложното поле на инженеринга. Както вече Ви информирахме, депутатският проект от 16.06 е едно няколкото актуални предложения за изменения и допълнения на този закон.

В становището на КСБ, изразено в писмо до парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси в отговор на поискано становище по внесени от депутати промени в ЗОП, се апелира за по-ефективна система за контрол, регламентиране на отговорността на участниците в целия инвестиционен процес, нов механизъм за оценка на офертите и запазване на приложното поле на инженеринга.

Според Камарата, предлаганите в проекта рестриктивни мерки не са работещо решение и противоречат на конституцията, на целите на ЗОП, както и на принципите, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност. Камарата възразява и срещу съдържащите се в мотивите към законопроекти твърдения и изводи.

„Световно практикуваният метод „Проектиране-и-строителство“ /инженеринг/ е стратегия за осъществяване на инвестиционни намерения, която предоставя на възложителите едно лице за контакт и в двете фази на процеса – инвестиционното проектиране и строителството. Този изпълнител е проектант и строител като управлява всички договори с подизпълнители и доставчици на материали“, пише в становището на КСБ.

Според КСБ, отричането на международно призната практика заради невъзможността на правоприлагащите органи да упражняват перманентен и ефективен контрол едва ли може да се квалифицира като иновативно законодателно решение. В този смисъл, съдържащите се в мотивите квалификации по отношение на възложителите, строителите, консултантите и авторския надзор, освен че са обидни за участниците в инвестиционния процес, показват едностранчив и предубеден подход към регламентираната материя, категорични са от браншовата организация на строителите.

„Тъй като инженерингът обединява всички етапи на даден проект, проектантите работят в координация с другите членове на екипа. Като финален резултат се достига до солидно издържан проект, разумен бюджет и осъществим график. При другите два основни метода, използвани днес — строителен мениджмънт и общо договаряне (известни като проектиране-офериране-строителство), инвестиционното проектиране се изпълнява отделно и това често води до непредвидени разходи и забавяне по време на строителния процес“, се казва още в становището на КСБ.

В позицията на Камарата се изброяват и ползите от прилагането на инженеринг: бързо изпълнение, тъй като проектирането и строителството се случват едновременно и има само една фаза за подбор вместо две; гладък и безболезнен за възложителя инвестиционен процес; пестене от разходи.

Цялото становище на КСБ можете да видите тук.

Изтоник: КСБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker