Новини

Правителството прие решение за свързани с отбраната и сигурността основания за възлагане без ЗОП на договори за доставка на боеприпаси

На редовното си заседание на 29 юни, Министерският съвет прие решение за определяне наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договори за общесвени поръчки в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доставка на боеприпаси по заявки с цел окомплектоване и обновяване на ведомствените запаси на въоръжените сили. Вносител на проекта на решение бе министърът на отбраната.

Ще припомним, че в чл. 149 от ЗОП са разписани случаите на специфични изключения от закона, които се прилагат при обществени поръчки в областите отбрана и сигурност. Според изключението по чл. 149, ал. 1, т. 2 от ЗОП, законът не се прилага за поръчки в областите отбрана и сигурност, възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната съгласно чл. 346 ДФЕС. В чл. 149, ал. 9 от закона е предвидено, че критериите и редът за определяне наличието на основни интереси по ал. 1, т. 2 се определят с наредбата по чл. 13, ал. 2 от ЗОП (Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл.13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ и чл.149, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект, приета с ПМС № 264 от 14.10.2016 г., обн. ДВ. бр.83 от 21 Октомври 2016 г.).

Съгласно чл. 5, от горепосочената наредба по чл. 13, ал. 2 от ЗОП, в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2 ЗОП определяне на наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната, и необходимостта от неговата защита се извършва въз основа на следните критерии:
1. наличие на посегателство или на съществен риск от застрашаване на основен интерес, свързан със сигурността на страната;
2. необходимост от предоставяне на класифицирана информация;
3. необходимост от противодействие, намаляване или предотвратяване на посегателството или на съществения риск от застрашаване на основния интерес, свързан със сигурността на страната;
4. пряка връзка между основния интерес, свързан със сигурността на страната, и предмета на строителството, доставката или услугата, за които ще се сключва договор, или с предмета на конкурса за проект.

Видно от чл. 6 от въпросната наредба, наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, се преценява за всеки отделен случай по повод необходимостта от сключване на договор за доставки, услуги или строителство.

Както е определено в чл. 7 от същата наредба, преценката за наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, по чл. 3 и 5 се извършва от Министерския съвет по предложение на възложителя, за което се приема решение. Когато възложител установи, че са налице всички критерии по чл. 3 и 5, внася в Министерския съвет проект на решение с доклад.

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker