Новини

На прощалното си заседание Парламентът окончателно прие промените в ЗОП за методиката за индексация на цените на договори за обществени поръчки

На своето прощално заседание, проведено на 29.07.2022 г., 47-ото Народно събрание прие и на първо, и на второ четене проекта на закон за допълнение на Закона за обществените поръчки за създаване на методика за изменение на цените на договори за обществени поръчки при инфлация. Съобразно мотивите на вносителите, законопроектът цели „създаването на правна възможност за преодоляване на инфлационния риск, чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности, разписани в нарочна методика, одобрена от МС“.

Приетият закон е последен опит в рамките на този Парламент да се направи „рестартиране“ на множеството договори за обществени поръчки, част от които с европейско финансиране, чието изпълнение не може да започне или е спряло поради чувствително повишените цени. Припомняме, че в началото на юни бе внесен проект на депутати, съдържащ сходни текстове и мотиви за приемане на законова делегация в ЗОП, която да позволи на Министерския съвет да одобри на т.нар. антиинфлационна методика. Този проект обаче не събра достатъчно подкрепа по време на разглежането на първо четене в пленарна зала, състояло се на 9 юни т.г. Предвид безспорната необходимост от създаване на нормативни предпоставки за индексация на договорите за обществени поръчки, законопроектът отново бе внесен в НС. Това стана възможно след направените редакционни промени, с които се подобрява правната техника и логика на предложението – новите текстове бяха обособени в отделна разпоредба извън чл. 116 от ЗОП, като с тях вече се предвижда директно, че методиката следва да бъде одобрена с акт на МС, а не да се определя с ППЗОП, каквато бе първоначалната идея на законотворците.

Законопроектът, който днес получи почти единодушен положителен вот, бе внесен на 19.07 от група народни представители, част от които бяха предложили и първончалните текстове от месец юни. Той предвижда създаването на нов чл. 117а от ЗОП, с наименование „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация“. Разпоредбата гласи, че в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерски съвет.

В ал. 2 на новия член 117а се уточнява, че когато в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 възложителят предвижда клауза за изменение на цената във връзка с инфлацията по ал. 1, той може да обвърже тази клауза с методиката по ал. 1.

В проекта се предвижда методиката по чл. 117а, ал. 1 да се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на евентуалните изменения.

От депутатите не бе взета предвид иначе резонната бележка, направена от Агенцията по обществени поръчки по време на заседанието на Правна комисия от 27.07, че систематичното място на предложената нова разпоредба, даваща законова делегация за приемането на въпросната методика от МС, би следвало да е в нов чл. 116а, непосредствено след чл. 116, където се регламентират измененията в такива договори, а не в нов чл. 117а, както се предлага в проекта.

В рамките на последното заседание на 47-то НС бе разгледан и другия законопроект за промени в ЗОП, внесен от група народни представители, с който се предлагаше ограничаване на случаите, в които се допуска провеждане на обществени поръчки за инженеринг. Този проект, по който имаше становища както в подкрепа така и категорично против, обаче не получи необходимия брой гласове още на първо четене и в крайна сметка не бе приет от Народното събрание.

Предвид настоящата политическа ситуация, и неотложната необходимост от индексиране на множество договори за обществени поръчки, стратегически важни за страната, има очаквания приетият ЗДЗОП да бъде обнародван в извънреден брой на Държавен вестник, което да позволи Министерският съвет да одобри методика за индексация възможно най-скоро през следващата седмица.

С приетия законопроект може да се запознаете тук.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker