Новини

Правителството ще приеме решение за изключение от Регламента за санкциите за обществени поръчки за доставка на автомобилни горива

Министерският съвет възнамерява да приема решение, с което да разреши възлагането и продължаването на изпълнението до 31.12.2024 г. на рамкови споразумения и договори за обществени поръчки с предмет доставка на автомобилни горива.

На 2 септември 2022 г. на Портала за обществени консултации (strategy.bg) вече бе обявено началото на общественото обсъждане по проекта на РМС. Освен проекта на нормативен акт, на портала са публикувани и мотиви към него. Консултацията ще продължи един месец.

Приемането на такова решение се налага поради забраната по чл. 5к, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (наричан накратко „Регламента за санкциите“).

Както се обяснява и в мотивите към проекта на РМС, с чл. 5к от Регламента за санкциите се създава забрана за възлагане и продължаване на договори за обществени поръчки на руски граждани, физически и юридически лица, образувания или органи, установени в Русия, както и на лица, притежавани или контролирани от руски физически или юридически лица, органи или други образувания. Наред с пряката забрана за възлагане на обществени поръчки на лицата по предходното изречение, Регламентът забранява участието в изпълнението на поръчката и на доставчици, подизпълнители или трети лица (по смисъла на чл. 65 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), когато последните отговарят за изпълнението на повече от 10 на сто от предмета на договора.

Тази забрана се явява проблематична, предвид това, че един от основните доставчици на гориво, ползван от възложителите – „Лукойл България“ ЕООД, попада в обхвата на ограничителните мерки на Регламента, както и че значителна част от доставката на горива за други доставчици, като „ОМВ България“ ООД, „Петрол“ АД и „ШЕЛ България“ ЕАД, се осъществява чрез посредници, от производителя на горивата – „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – дружество, което също попада под санкциите на Регламента.

Въз основа на мотивите може да се заключи, че конкретният повод за решението е рамково споразумение на Централния орган за покупки (ЦОП). От вносителите на проекта – Министерство на финансите, уточняват, че рамковото споразумение на ЦОП е сключено на 22.03.2021 г. в резултат на проведена обществена поръчка за доставка на автомобилни горива за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации. Споразумението е със срок на действие до 22.03.2023 г. и на обща стойност 90 млн. лева (без ДДС), като изпълнители по него са „ОМВ България“ ООД, „Петрол“ АД, „ШЕЛ България“ ЕАД и „Лукойл България“ ЕООД. Съгласно условията на поръчката, изпълнението й се осъществява в търговските обекти (бензиностанции) на изпълнителите на територията на страната. Потребители на рамковото споразумение са основните администрации на изпълнителната власт, включително министерствата, второстепенните разпоредители с бюджет, както и други администрации.

От МФ подчертават, че осигуряването на автомобилно гориво за ключови за националната сигурност и основните държавни политики структури и техните териториални поделения, напр. Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на околната среда и водите, Българската агенция по безопасност на храните, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Националният осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и Държавен фонд „Земеделие“, както и по-малки потребители, като центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции и др., се осъществява чрез договори, сключвани въз основа на РС на ЦОП.

Проблематични обаче се явяват поръчките за автомобилни горива и на възложители, които реализират доставките си извън посоченото рамково споразумение. Както става ясно, по информация от АОП, за календарната 2021 г. извън рамковите споразумения на ЦОП има сключени договори за доставка на горива за МПС от около 210 възложители на обща стойност над 305 млн. лева без ДДС. В тази бройка възложители са много общини и областни администрации, здравни и учебни заведения, Народното събрание, големи секторни възложители и други, като с най-голям обем – над 100 млн. лева, са доставките за Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. От началото на 2022 г. до края на месец август, извън рамковите споразумения на ЦОП има сключени договори за доставка на горива за МПС от около 150 възложители на обща стойност над 145 млн. лева без ДДС. Отново сред тях са общини, областни администрации, учебни заведения, болници, секторни възложители и други.

Предвид очерталия се проблем с поръчките за автомобилни горива, и с оглед на факта, че към настоящия момент в областта на обществените поръчки не са определени национални компетентни органи (НКО), които, чрез дерогация от забраната по чл. 5к, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 833 от 2014 г., да предоставят разрешения за възлагането и продължаването на изпълнението на поръчки с предмет от обхвата на чл. 5к, пар. 2 от Регламента от 8 април 2022 г., министърът на финансите предлага Министерският съвет, на основание чл. 5к, пар. 2, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2014/833 да одобри изготвения проект на Решение.

Видно от изложеното, проектът на РМС е за предоставяне на дерогация от чл. 5к, параграф 1 от Регламента за санкциите на основание чл. 5к, пар. 2, б. „в“ от същия. Съгласно това основание, компетентните органи могат да разрешат възлагането и продължаването на изпълнението на поръчки, предназначени за предоставянето на строго необходими стоки или услуги, които могат да бъдат предоставени или които могат да бъдат предоставени в достатъчни количества само от лицата, посочени в параграф 1 на чл. 5к от Регламента за санкциите.

Темата за обществените поръчки за горива и прилагането на Регламента за санкциите ще бъде сред основните акценти на обученията на Списание ЗОП ПЛЮС, които ще се проведат през месец септември т.г. За тридневния уебинар ЮРИСПРАКТИК+, който стартира на 7.09.2022 г. с акценти по широк кръг правни въпроси, в т.ч. административнонаказателната отговорност по ЗОП, може да прочетете тук. А с информация за еднодневния ни БЛИЦ УЕБИНАР, посветен на актуални насоки и казуси по прилагане на правилата на Регламента за санкциите, насрочен за 20.09.2022 г., може да се запознаете тук.

На тридневния специализиран уебинар ЮРИСПРАКТИК+, който ще се проведе на 7-9 СЕПТЕМВРИ, топ лектори по обществени поръчки, в т.ч. съдия от ВАС, ще допринесат за комплексното развитие на компетентностите на участниците – и при практическите умения за електронна работа по ЗОП, и в посока повишаване нивото на юридическа подготовка. В програмата на уебинара са включени традиционният ПРАКТИКУМ С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЦАИС ЕОП, а също и презентации и дискусии на очакваните ПРОМЕНИ В ЗОП и новите моменти в ЗАНН. Отделили сме специално място и за последните относими към обществените поръчки решения от националната съдебна практика и юриспруденцията на Съда на ЕС, в т.ч. по случаи на български възложители. В обучението са включени и актуални насоки и казуси по прилагане на новия Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г. относно санкциите.

ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЯТА НИ ТУК

Източник: Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker