Новини

Стартира общественото обсъждане на новия вариант на методика за индексация по ЗОП, документът пределно лаконичен и приложим само за строителство

На Портала за обществени консултации (strategy.bg) бяха публикувани за публично обсъждане проект на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация, както и проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на тази методика. Освен проекта на ПМС и предложената методика, на портала са предоставени и други документи, в т.ч. доклад на вносителя – министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и частична предварителна оценка на въздействието.

В приложената информация се припомня, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е създаден чл. 117а, ал. 1 съгласно, който Министерския съвет приема методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация.

Сочи се, че с проекта на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки се регламентират редът и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство. Основната цел на методиката е да интернализира инфлационния риск, чрез обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности.

Обществената консултация ще се реализира в рамките на минималния срок от две седмици и приключва на 19.9.2022 г. Видно от доклада на вносителя, срокът за предложения и становища по проекта на нормативен акт е определен на 14 дни, „предвид данните за цените на производител във всички области на икономиката и необходимостта от спешно подпомагане на бизнеса чрез предприемане на регулаторни мерки за преодоляване на последиците от прогресивна инфлация в цените на строителните продукти с оглед обезпечаване изпълнението и завършването на договори за обществени поръчки“.

Обявеният за обществено обсъждане проект на методика е значително съкратен и по мнение на мнозина експерти – доста лаконичен (в настоящия си вид е структуриран като нормативен акт и съдържа само четири члена, преходни и заключителни разпоредби и едно приложение). За разлика от първоначалния вариант, който бе приложим и за договори за доставки, от оповестените проекторазпоредби е видно, че в настоящия си вид Методиката регламентира единствено актуализация на цени по договори за строителство, станала необходима „в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство“. Документът съдържа само теглови коефициенти на строителните материали в себестойността на различните видове строежи, приложимите индекси (според проекта на методика това са индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, публикувани от НСИ или Евростат), както и формула, по която се определя размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

От първоначалния вариант на методиката е останало и това, че за начална дата на наличие на инфлация се приема 31.12.2020 г. (това се посочва в Преходните и заключителните разпоредби на методиката). Отново в ПЗР е уточнено и това, че дата за определяне стойността на строително-монтажни работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора, т.е. референтната дата, е датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случай на подадена оферта преди 31.12.2020 г., то тогава се прилага индексът за 31.12.2020 г. В ПЗР изрично се указва и това, че на изменение подлежат цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021 г.

Това е пореден обрат в проточилото се във времето приемане на работещ инструмент за индексиране на договорите по ЗОП, след като само преди седмица публичните очаквания бяха, че още в края на м. август служебното правителство ще одобри методиката в първоначалния й вариант, изработен от работна група с представители на министерства и управляващи органи, и оповестен от регионалното министерство в предишния кабинет. Ще припомним, че приемането на такава методика от МС стана възможно, след като на последното си работно заседание 47-то Народно събрание успя да гласува промени в ЗОП, създаващи законова делегация за това. В последствие обаче се оказа, че гласуваните текстове далеч не са безпроблемни.

Както вече Ви информирахме, за решението за изработване на нов вариант на методика, която да бъде пусната на обществено обсъждане, стана ясно едва преди дни от изказване на служебния регионален министър арх. Иван Шишков. Според думите на министъра от края на август, създалото се впечатление, че методиката вече е готова и по нея има съгласие и от строителния бранш, се е оказало невярно по две причини. Първата е, че Министерството на финансите и Агенцията за обществени поръчки не са приели идеята методиката да бъде одобрена в първоначалния й вид. Освен това, в първата си версия документът предвижда, че таванът на индексацията е 15%, което е срещнало неодобрението на бизнеса.

Въпреки риска от допълнително забавяне, решението за изготвяне на нов вариант на методика, който да премине обществено обсъждане, вероятно е било продиктувано и от някои съществени слабости на първия вариант на документа за индексация. Така донякъде се избягва опасността от прибързани, недообмислени и половинчати решения, които впоследствие да се окажат неефективни и контрапродуктивни.

Сред основните фактори, предопределили формата и съдържанието на обявения за обществено обсъждане проект на методика, със сигурност е и конкретният текст на чл. 117а от ЗОП – разпоредба, която според експерти освен неиздържана като правна техника и стилистика, поражда и редица други юридически и технически проблеми, които тепърва ще се проявяват.

Както става ясно от изложените мотиви за минималния срок на консултацията по проекта на ПМС, въпреки забавянето при приемането на методика за индексация, по всичко личи, че служебният кабинет заявява воля за финализиране на документа в максимално кратки срокове, което да позволи и оползотворяване на част от оставащия строителен сезон.

Новата методика за индексация на договорите по ЗОП ще бъде основна тема и на организирания от Списание ЗОП ПЛЮС тридневен специализиран уебинар ЮРИСПРАКТИК+, който ще се проведе на 7-9 СЕПТЕМВРИ. На събитието топ лектори по обществени поръчки, в т.ч. съдия от ВАС, ще допринесат за комплексното развитие на компетентностите на участниците – и при практическите умения за електронна работа по ЗОП, и в посока повишаване нивото на юридическа подготовка.

В програмата на уебинара са включени традиционният ПРАКТИКУМ С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЦАИС ЕОП, а също и презентации и дискусии на очакваните ПРОМЕНИ В ЗОП и новите моменти в ЗАНН. Отделили сме специално място и за последните относими към обществените поръчки решения от националната съдебна практика и юриспруденцията на Съда на ЕС, в т.ч. по случаи на български възложители. В обучението са включени и актуални насоки и казуси по прилагане на новия Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г. относно санкциите.

ПОВЕЧЕ ЗА УЕБИНАРА ТУК

Източник: Портал за обществени консултации – Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker