Новини

УО на ОПОС с ново указание, свързано с методиката за индексация на договори по ЗОП

В съответствие с ангажимента, поет на проведена среща в МРРБ, за която Ви информирахме, от УО на ОПОС излязоха с ново указание, свързано с методиката за индексация на договори за обществени поръчки. Това е видно от публикация на Портала Eufunds.bg.

Указанието се отнася до допустимостта и отчитането на разходи за извършени строителни дейности с индексация, като резултат от прилагане на приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обнародвана с ДВ. бр.78 от 30.09.2022 г. – Методиката) по договори за СМР в изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020.

Документът е приложение към Указания на УО на ОПОС относно сключване на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на БФП, публикувани на 05.10.2022 г., изм. на 11.10.2022 г., които първоначално станаха повод и за остра реакция на Камарата на строителите в България.

В самото начало на новите указания, от УО на ОПОС обръщат внимание, че към момента липсват официални, единни указания за прилагане на Методиката на национално ниво. В тази връзка се подчертава, че посочените разбирания на УО на ОПОС за прилагане на формулата по чл. 4 от Методиката за определяне размера на изменението на цената следва се съблюдават до момента на публикуване на такива и в случай, че не е налице противоречие със същите.

В общите аспекти от указанията се посочват някои важни аспекти, които имат пряка връзка с обществените поръчки и методиката за индексация на договори по ЗОП. Така например, от УО на ОПОС се сочи, че при подготовката на Допълнително споразумение с изпълнители на СМР следва да се спазват нормите на ЗОП, като при необходимост от изменение на цената на договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП, прилагането му е допустимо при доказване необходимостта от изменението поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, включително и при полагане на дължимата грижа, и изменението не засяга предмета на договора.

От Управляващия орган се акцентира специално върху това, че когато като причини се изтъкват промени в пазарните условия, специфики на пазара, процеси или явления, вкл. инфлационни, би следвало позоваването на тях да е съпроводено с данни, които ги доказват по безспорен начин, съдържащи се в доказателства за увеличената стойност/цена на вложените стоки и материали, подлежащи на индексация. Необходимо е да се установи и наличието на пряка причинна връзка, като се съобрази момента на сключване на договора, конкретните договорни клаузи, други фактори оказали влияние и пр. (съгласно публично достъпните Методически указания на АОП изх. № МУ-1 от 01.04.2022 г.).

От УО на ОПОС предоставят и подробни насоки относно прилагането на тегловите коефициенти чл. 2 от Методиката за различни приоритетни оси на ОПОС.

Дадени са и указания по специфични финансово-счетоводни аспекти като например отчитане и верификация на разходи за индексации на договори за обществени поръчки, финансирани по ОПОС, отчитане на разход по неотчетена фактура за СМР, отчитане на разходи за СМР, изпълнявани в момента или които предстои да бъдат изпълнени и фактурирани, и др.

С целия текст на документа може да се запознаете тук.

Източник: Еufunds.bg

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2023 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ПРИ СКЛЮЧЕН АБОНАМЕНТ ДО КРАЯ НА НОЕМВРИ 2022 Г.: Всички клиенти, както настоящи, така и нови, които сключат годишен абонамент за 2023 г. до 30.11.2022 г., ще получат специален подарък от Редакцията на Списание „ЗОП ПЛЮС”!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker