Новини

УО на ОП НОИР също излезе с указания по прилагане на методиката за индексация

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОП НОИР) също прие указания за прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация при изпълнението на проекти, финансирани от програмата. Документът, оповестен със съобщение на Интернет сайта на ИА „Програма за образование“ на 31.10.2022 г., е насочен към бенефициентите на оперативната програма и съдържа информация, която е от значение за изпълнението на проектите, финансирани от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

Указанията се издават във връзка с приетото от Министерски съвет Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обн. ДВ., бр. 78, 30.09.2022 г.), с което се регламентира възможността за индексиране на договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „строителство“ или „инженеринг“.

Както това бе направено в последните указания на УО на ОПОС, за които ви информирахме, в помощния документ за бенефициенти по ОП НОИР се прави уговорката, че към момента няма официални указания за прилагане на Методиката и в тази връзка посочените разбирания за прилагането ѝ се съблюдават до момента на публикуване на такива и в случай че не е налице противоречие със същите.

Сходство с документа на УО на ОПОС е налице и по отношение на това, че документът, касаещ проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. също съдържа както общи постановки, свързани с цялостното прилагане на  Методиката за индексация по ЗОП, така и специфични финансово-счетоводни правила, в т.ч. относно отчитането на разходите в различни хипотези (напр. доплащане на актуализирани цени на СМР, които вече са фактурирани по действащи договори за СМР, или по фактура с първоначално договорените цени, или за актуализирани цени на СМР, изпълнявани в момента или които предстои да бъдат изпълнени и фактурирани, и пр.).

Що се отнася конкретно до общите съображение по прилагане на Методиката, от УО на ОП НОИР заявяват убедеността си, че Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация намира приложение само в хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, като следва да бъде доказано наличието на изброените в съответната хипотеза предпоставки (в тази връзк се прави и препратка към Методическо указание на АОП изх. № МУ – 1 от 01.04.2022 г., в частта, касаеща прилагането на чл. 116, ал. 1 от ЗОП).

Отново с базови положения по прилагане на Методиката за индексация е свързано указанието, че Методиката за индексация не следва да се прилага спрямо договори, по които всички дейности за СМР са изпълнени, приети и разплатени от възложителя.

Що се отнася до обосноваването на всяка индексация, от указаниято става ясно, че освен общите необходими документи за отчитане на разходи за СМР, съгласно Ръководството за бенефициенти и указанията на УО на ОП НОИР, бенефициентите следва да представят и:

Документ, от който да е видно как е определена/изчислена стойността на исканата индексация/промяна, в съответствие с одобрената методика в ПМС No 290 от 27.09.2022 г., който се изготвя към всеки Акт/ КСС с посочване на стойностите, за който се иска разходът за индексация;
Сметка-опис, от която е видна както стойността на СМР по КСС, така и стойността, с която се индексира/изменя/увеличава сумата за плащане, изчислена в горепосочения документ;
Доказателства за датата на подаване на приетата от възложителя оферта на изпълнителя по договора за обществена поръчка;
Доказателства за увеличената стойност/цена на вложените стоки и материали, подлежащи на индексация;
− В случай че има подлежащи на индексация работи, които обхващат повече от едно тримесечие в един акт на строителя, следва да се представят отделни документи за всяко от тримесечията, както и да бъде извършено разделяне на изпълнените работи за конкретния времеви период.

Наред с горното, според указанието на УО на ОП НОИР, във всички случаи, при които от страна на изпълнителите бъде поискано изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, ангажимент на възложителите е да преценяват налице ли са правните предпоставки, предвидени в чл. 116, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП.

В обхвата на тази преценка попада и обстоятелството добросъвестен ли е бил изпълнителят (положил ли е дължимата грижа), за да не изпадне в ситуация, при която се нуждае от актуализация на цената, за да изпълни задълженията си по договора, предвид основния принцип в правото, че никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение.

В този смисъл, според УО на ОП НОИР възложителите следва да пристъпват към сключване на допълнително споразумение за актуализиране на цената на договора само когато конкретното искане за изменение е обосновано, мотивирано и придружено с доказателства.

С пълния текст на указанията може да се запознаете тук.

Източник: УО на ОП НОИР

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker