Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

АДФИ отчете повече проверки и по-малко нарушения по ЗОП през 2020 г.

През 2020 г. органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са извършили 375 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства в размер на близо 1,7 млрд. лева. Това показва годишният отчет за дейността на институцията, приет от Министерския съвет, според анонс на сайта на АДФИ.

От разпространената информация става ясно, че през изминалата година проверки са извършени по 434 искания и сигнали, като най-много финансови инспекции за извършени в общини – общо 165, следвани от разпоредителите с държавен бюджет (68 бр.) и тези в държавни предприятия и търговски дружества с блокираща квота държавно участие в капитала (58 бр.).

Предвид това, че осъществяването на последващ контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, се сочи като основен приоритет за АДФИ, от приключените през годината финансови инспекции и проверки с най-голям относителен дял – 57% са свързани с възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Проверени са общо 1 520 обществени поръчки, което е с 42% увеличение спрямо предходната година (според годишния доклад през 2020 г. е извършена проверка на разходването на средства на обща стойност над 1,2 млрд. лв).

При осъществяване на инспекционната дейност през 2020 г. от органите на АДФИ са съставени общо 878 АУАН, отчитайки намаление от 6% спрямо предходния отчетен период. От Агенцията отбелязват, че за същия период съставените актове за установяване на административни нарушения (АУАН) за неспазване на Закона за обществените поръчки са с 20% по-малко.

АДФИ отчита съществено намаление и на най-тежките финансови нарушения, при разходване на публичните средства. Спрямо предходната година установените вреди са с 45% по-малко, установените индикатори за измама са с 57% по-малко, нецелево разходваните средства са с 48% по-малко, което показва тенденция за подобряване на средата при разходването на публичните средства.

Плановата инспекционна дейност на АДФИ през миналата година е с фокус върху секторните възложители в областта на ВиК и транспортните услуги, и университетите. Основните предпоставки за това са обемът на обществените средства, които този вид организации управляват и засиленият обществен интерес.

Видно от годишния доклад на АДФИ, установените нарушения в областта на обществените поръчки според техния характер могат да бъдат систематизирани по следния начин:

1. Неспазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност; свободна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация – според доклада на АСДФИ, такива нарушения са установени при 217 поръчки, в т.ч.:

  • констатирани са 161 случая на невъзложени обществени поръчки при наличие на всички законови основания за това и 4 случая са неоснователно проведени процедури;
  • при 40 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите, и
  • при 12 случая са сключвани анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др.

2. Неспазване на предвидените срокове, непубликуване на задължителна информация, пропуски при оформянето на документацията и други – такива са установени при 244 обществени поръчки.

От АДФИ отчитат и все по-добро взаимодействие с другите институции, отговорни за осъществяване на контрол по разходването на публични средства, в т.ч. с Министерството на финансите, ангажирано с политиките при публичните разходи, както и с органите на прокуратурата, във връзка с мерките за борба с измамите и злоупотребите при разходване на публичните средства. Запазва се взаимодействието между отделните органи с възложени функции в областта на обществените поръчки и общия финансов контрол в страната.

На фона на оповестените данни и отчетения спад на нарушенията, озадачаващи за мнозина са коментарите на някои анализатори, които коментират оповестените данни в посока, че „опорочени“ са една трета от проверените през 2020 г. обществени поръчки. Подобни оценки отново повдигат актуални въпроси относно достоверността на различните интерпретации на публичните данни за контрола върху разходването на публични средства – както официалната, така и такава, основана на определена политическа, експертна или гражданска позиция.

С годишния отчет на АДФИ за контролната дейност на институцията през 2020 г. може да се запознете тук.

Източник: АДФИ

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си