Новини

Важно напомняне за актуалните промени в ЗАНН, приложими и при нарушения по ППЗОП

Уважаеми колеги,

Във връзка с приложимостта на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), при установяването на нарушения по ППЗОП (вж. чл. 32 от ЗАНН), съответно при издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления за такива нарушения (арг. чл. 142, ал. 3 от ППЗОП), припомняме, че считано от 23 декември 2021 г. влязоха в сила измененията и допълненията в ЗАНН, приети от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г.

Промените в действащия от 1969 г. ЗАНН целят цялостно обновяване на закона чрез осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване, сред които са маловажният случай и случаят на повторно нарушение. Създават се нови възможности за приключване на административнонаказателното производство в кратки срокове чрез въвеждането на споразумение. В системата на административните наказания влиза и нов вид санкция – безвъзмезден труд в полза на обществото. Срокът за обжалване на наказателните постановления се увеличава от 7 на 14 дни, като е предвидена и възможност за тяхното електронно връчване. Друга важна промяна е възможността при бързо плащане на глобата, нейният размер да бъде намален с 20%.

Преди да разгледаме в повече детайли отделните категории промени, ще маркираме накратко тези от тях, които са от съществена важност за всички, спрямо които се твърди извършване на нарушение (в т.ч. такова по ППЗОП):

  • Предвижда се възможност за сключване на споразумение между нарушителя и наказващия орган (което може да позволи приключване на административнонаказателното производство в по-кратки срокове). По този начин на нарушителя се налага по-ниска имуществена санкция в размер на 70 на сто от законоустановения минимум. Нарушителят следва в 14-дневен срок от връчването на акта за установяване на административно нарушение („АУАН“) да предложи сключване на споразумение (Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление. Сумата се заплаща в 14-дневен срок от сключването, а в случай че не бъде заплатена, наказващият орган обявява, че не е постигнато споразумение и издава наказателно постановление).
  • Ако нарушителят не желае да обжалва санкцията, той може да я заплати в 14-дневен срок в намален размер от 80 на сто (самият нарушител избира дали да се възползва от плащане на глобата или имуществената санкция в намален размер или да обжалва пред съда цялото наказателно постановление).
  • Увеличават се и актовете, които подлежат на обжалване: предупреждение при маловажен случай, резолюция за прекратяване на производството, както и електронният фиш.
  • Увеличават се и сроковете:
    • за възражение срещу АУАН: от 3 на 7 дни;
    • за обжалване на постановленията, резолюциите, предупрежденията и фишовете: от 7 на 14 дни.

Легални дефиниции

С промените се въвеждат определения за „маловажен случай“, „явно маловажен случай“ и „нарушение от същия вид от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община от същия вид“. Предвижда се, че за маловажен случай се отправя писмено предупреждение. В хипотезата на маловажен случай обаче не попадат нарушенията, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози. Повторно е това нарушение, извършено от физическо лице или представляващо неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който е наложено административно наказание за нарушение от същия вид или имуществена санкция за неизпълнение на задължение от същия вид, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Безвъзмезден труд в полза на обществото

Предвижда се нов вид административно наказание – безвъзмезден труд в полза на обществото. Безвъзмездният труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на други права на наказания, като продължителността му не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години. Не може да се полага безвъзмезден труд в полза на физически лица, еднолични търговци или търговски дружества, в които няма държавно или общинско участие. Санкцията може да се наложи от районния съд в случаите на повторно или системно извършено нарушение като самостоятелно наказание или едновременно с друго такова, като решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд в 14-дневен срок от постановяването му.

Актът за установяване на административно нарушение

Предвидена е възможността в акта за установяване на административно нарушение нарушителят да посочи, че желае наказателното постановление да му бъде връчено по електронен път чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване към Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Освен това, нарушителят вече разполага със 7-дневен срок от подписването на акта, за да направи своите писмени възражения по него.

Споразумение

Промените предвиждат възможността за сключване на споразумение. Споразумение не се допуска в следните случаи:

· За повторно извършено нарушение

· За нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание извън случаите на повторно извършено нарушение, или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид

· В случай че деянието, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение, съставлява престъпление

· Когато признанието на нарушителя не се подкрепя от събраните доказателства по преписката.

· За нарушения по Закона за движение по пътищата.

Наказващият орган прави предложение за сключване на споразумение в 14-дневен срок от получаване на преписката, а нарушителят – в 14-дневен срок от връчването на акта. Когато със споразумението се налага административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на глобата в размер, не повече от 70 на сто от половината от максимума. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него е наложена глоба – от датата на плащането ѝ. То е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление. С подписването му нарушителят приема да плати глобата в 14-дневен срок. Ако не го направи, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано постановление, което не подлежи на обжалване и протест, и издава наказателно постановление.

Срокове за обжалване на административни актове

Увеличава се от 7 на 14 дни срокът за обжалване на наказателното постановление, на предупреждението, на резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство и на електронния фиш. В случай, че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата.

Промени в други закони

В Закона за движение по пътищата (ЗДвП) се предвижда, че разпоредбите от ЗАНН, касаещи маловажните случаи на административно нарушение и сключването на споразумение, не се прилагат спрямо нарушенията по ЗДвП.

В Закона за съдебната власт (ЗСВ) се предвижда, че при противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на ЗАНН съответните колегии на Върховния касационен съд и Върховния административен съд приемат съвместно тълкувателно постановление. Разширява се и кръгът от лица, които имат право да отправят искане за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление, като това право се предоставя на Министерския съвет, министър или колективен орган на власт, създаден със закон, когато имат правомощия по прилагане на съответния закон. В заседанията на общото събрание за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление ще могат да участват и вносителят на предложението или определен от него представител.

В закона за горите (ЗГ) се предвижда като алтернативно налагането на наказание безвъзмезден труд в полза на обществото при повторно извършване на нарушенията, предвидени в чл. 258, ал 1, чл. 260, ал. 1 и чл. 266, ал. 1.

В Указ № 904 за борба с дребното хулиганство (УБДХ) се предвижда, че за повторно извършване на дребно хулиганство, се налага и наказание безвъзмезден труд в полза на обществото.

Екипът на Списание „ЗОП ПЛЮС“

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker