Новини

Внесоха проект за промени в ЗОП, с който се подготвя приемането на анти-инфлационната методика

На 13 май в деловодството на Народното събрание бе внесен проект за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), с който се подготвя приемането на анти-инфлационната методика за актуализиране на цените по договори за обществени поръчки. Според законопроекта, методиката ще бъде приложение към правилника за прилагане на закона (ППЗОП).

Видно от мотивите към проекта, предложен от група народни представители, той цели да създаде правна възможност за преодоляване на инфлационния риск, чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности, разписана в нарочна методика, приложение към подзаконов нормативен акт.

След кратък преглед на наличните официални статистически данни относно производствена инфлация в Република България за последните 20 години, в документа се отбелязва, че от началото на 2021 г. сме свидетели на прогресиращо нарастване на цените в целия производствен сектор, като към 31.12.2021 г. общият индекс на цените на производител в промишлеността бележи ръст от 33.7 пункта спрямо стойностите към 31.12.2020 г., което свидетелства за инфлация от 30.78 %. Уточнява се, че в средногодишен план инфлацията в промишлеността през 2021 г. спрямо 2020 г. е 16.36 %.

В мотивите се обяснява, че прогресиращата промишлена инфлация през 2021 г. е световно явление, обусловено от резкия дисбаланс между търсене и предлагане на основни промишлени суровини и стоки (метали, дървесина, петрол и рафинирани нефтопродукти, природен газ и енергийни суровини) в периода на възстановяване на световната икономика от последствията на глобалната пандемия от COVID-SARS-2. Допълва се, че от началото на 2022 г. инфлационните процеси се катализират и вследствие на нарушените канали за доставки във връзка с военния конфликт между Руската федерация и Украйна.

Вносителите на проекта отбелязват, че описаните процеси са довели и до рязък скок в цените на редица основни строителни продукти, което заедно с всички останали текущи обстоятелства налага  създаването на правен механизъм, който да даде възможност да бъдат изпълнени вече сключени договори за възлагане на дейности с предмет строителство, ремонт, реконструкция и модернизация, доставки и услуги (в т. ч. договори за инженеринг), при така създалата се ситуация и да бъдат преодолени последиците от прогресивната инфлация в цените на строителната продукция, доставки и услуги, с оглед обезпечаване на правната сигурност в гражданския оборот.

С предлаганите промени се предвижда да се създаде методика, приложение към Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, която да въведе единни и обективни критерии, по които да се извърши индексирането на цените по договорите.

По същество, промените, които се предлагат със законопроекта за промени в ЗОП, са следните:

– В чл. 82, ал. 9 думите „по смисъла на чл. 116, ал. 5“ се заменят с „по смисъла на чл. 116, ал. 6“.

– В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:

  • Създава се нова ал. 4:
    (4) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 или 3, когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или след сключване на договора е настъпило съществено увеличение на цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, се извършва индексация съгласно методика, която се определя с правилника за прилагане на закона.“ 
  • Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:„(5) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 или 3, когато договорът за обществена поръчка е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.“
  • Досегашни ал. 5 и 6 стават ал. 6 и 7.

– В Преходните и заключителни разпоредби е разписано, че горепосочените промени в чл. 116 от ЗОП се прилагат и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до влизането в сила на този закон.

– Също така, отново в ПЗР е предвидено и това, че в едномесечен срок от влизане в сила на този закон компетентните органи следва да приведат в съответствие подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker