Новини

Очакваните промени в ППЗОП и нова ревизия в ЗОП предвижда програмата на МС за първото полугодие

В законодателната и оперативната програми на Министерския съвет за първата половина на 2024 г. са включени както вече очакваните промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), така и нова промяна в самия закон. Това е видно от двата документа, приети съответно с РМС №119 от 23.02.2024 г. и РМС №120 от 23.02.2024 г. (двете решения Министерският съвет прие на вносител още на заседанието си на 14 февруари т.г.).

Видно от Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2024 г. (приложение към РМС №119/23.02.2024 г.), през първото полугодие Правителството се очаква да приеме нов ЗИД на Закона за обществените поръчки. Според предоставената допълнителна информация, това се налага с оглед все още неизпълнени ангажименти на България във връзка с процедура за нарушение 2268/2018 г. по описа на Европейската комисия за неправилно транспониране на Директива 2014/24/ЕС. Както е известно, посочената наказателна процедура е свързана с изключения от ЗОП, които не са изрично предвидени в директивите и в този смисъл се явяват в нарушение на общностното законодателство.

По повод на същата наказателна процедура при последните мащабни промени в ЗОП (обн., ДВ, бр. 88 от 2023 г.) бяха отменени няколко от дерогациите на ЗОП, заложени в чл. 13 и сл. от закона. Сред отпадналите текстове бяха и общите изключения по чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗОП (относно договори за изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница) и по по чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗОП (относно договори за закупуване от лечебни заведения за болнична помощ на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина).

В същото време обаче останаха в сила някои други определяни като спорни изключения от приложното поле на ЗОП. Такава например е и разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗОП, която предвижда, че възлагането на дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти се осъществява по реда на Закона за горите (ЗГ).

Ще припомним, че в първия проект на Министерския съвет за промени в ЗОП, внесен в деловодството на НС още на 27.04.2023 г. от служебното правителство, бе предвидено разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗОП да бъде отменена, а включените в нейния обхват дейности занапред да бъдат възлагани по реда на ЗОП. С ПЗР на същия ЗИДЗОП се предлагаха и редица изменения в Закона за горите (в т.ч. отмяна на чл. 95, ал. 1 от ЗГ относно наредбата на МС, определяща условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна или общинска собственост, както и отпадане на някои други норми на ЗГ, уреждащи реализирани от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ дейности по създаване на гори, провеждането на сечи без материален добив и/или кастрене, и пр.).

След като преди второ четене в пленарна зала всички законопроекти за изменение на ЗОП бяха обединени в един общ, на последните заседания в Правна комисия свързаните със Закона за горите текстове не бяха подкрепени и отпаднаха от обединения проект. Това бе мотивирано от някои депутати с факта, че с ПЗР на ЗИДЗОП се предлага в ЗГ да се направят голям брой изменения, които в рамките на текущата законодателна процедура относно Закона за обществените поръчки е трудно да се прецени доколко са релевантни. Затова народните представители се обединиха около идеята, че ако Министерският съвет смята за нужни тези поправки, те следва да се извършат чрез нова процедура, като предложенията за промени в Закона за горите се гледат от Комисията по земеделието, храните и горите, където по същите би могло да се изрази компетентно мнение.

Видно от заложеното в законодателната програма на МС за първата половина на 2024 г., именно с редакции на ЗГ е свързана и очакваната нова редакция на ЗОП. Дали обаче можем да очакваме и други промени в изключенията на закона, в т.ч. добавените последните месеци нови такива относно експлоатацията на индустриални паркове, е все още рано да се каже. Неизменно обаче остава становището на Европейската комисия, че въвеждането на изключения извън посочените в директивата е недопустимо, а изрично предвидените в нея следва да се тълкуват и прилагат строго стеснително.

До известна степен сигурно остава и заложеното в законодателната програма на МС, че планираният за 2024 г. ЗИДЗОП следва да бъде внесен в МС от Министъра на финансите през м. март. Преди това в рамките на м. февруари текстовете следва да са минали предварително междуведомствено съгласуване. Дали такова съгласуване вече е в ход понастоящем не е публично известно.

В контекста на законодателната програма за първото полугодие е важно да отбележим и това, че според заложения в документа ЗИД на Закона за електронното управление, който трябва да бъде внесен в МС през м. май, ще се предложи въвеждане на централизирани обществени поръчки за лицензи за стандартен хардуер и софтуер.

Що се отнася до Оперативната програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2024 г. (приложение към РМС №120/23.02.2024 г.), през първото полугодие Правителството следва да приеме дългоочакваните промени в ППЗОП. Както е известно, с приемането на ПМС за изменение на ППЗОП се цели да се осигури съответствие със законовата нормативна уредба във връзка с измененията и допълненията на Закона за обществените поръчки, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 88 от 2023 г. Конкретното законово основание за приемане на тези промени се съдържа в § 99 от споменатия ЗИДЗОП (обн., ДВ, бр. 88 от 2023 г.).

Макар в оперативната програма на МС да е заложено, че проектът на ПМС за промени в ППЗОП следва да бъде внесен в МС през м. февруари т.г. след предварително междуведомствено съгласуване, което по неофициална информация отдавна е в ход, остава неясно защо текстовете все още не са пуснати за обществено обсъждане. Сред възможните обяснения на забавянето би могло да са и предстоящите през м. март промени в състава на самия Министерски съвет.

С РМС №119 от 23.02.2024 г. и РМС №119 от 23.02.2024 г., както и двете програми на МС, приети с тях, може да се запознаете в Правно-информационната система на Министерски съвет съответно ТУК и ТУК.

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker