Новини

АОП с указание за съвместното възлагане на обществени поръчки

На 05.03.2024 г. от Агенцията по обществени поръчки публикуваха ново методическо указание, посветено на съвместното възлагане на обществени поръчки.

В помощния документ, незнайно защо изведен деловодно със задна дата под № МУ-3/29.12.2023 г., се разясняват важни аспекти при прилагане на възможността, регламентирана в чл. 8 от ЗОП, респ. чл. 38 от Директива 2014/24/ЕС, и чл. 56 от Директива 2014/25/ЕС, и приложима както от публични, така и от секторни възложители (и то без значение дали се провежда процедура по чл. 18, ал. 1 или се реализират възлагателни действия по чл. 20, ал. 3 от закона).

Основен фокус на указанието е необходимостта за целите на съвместното възлагане от отделните възложители да бъде сключено изрично споразумение.

От Агенцията разясняват възможните хипотези, за които може да се отнася споразумението по чл. 8 от ЗОП, клаузите, които е необходимо и подходящо да бъдат предвидени в него (напр. за действията, които ще реализират страните по споразумението, и др.), както и спецификите при прилагане на някои важни правила по ЗОП (напр. по чл. 21 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност, за оповестяване на възложителите в обявлението и документацията, за попълване на информация за сключен договор в ЦАИС ЕОП, и др.).

Подчертава се и това, че независимо дали процедурата за възлагане на обществена поръчка се провежда съвместно от името и за сметка на всички възложители или един от възложителите изпълнява техническите дейности по провеждане на процедурата като представлява едновременно себе си и останалите, всеки възложител отговоря за изпълнение на задълженията си по ЗОП.

От АОП припомнят също и това, че при съвместното възлагане всички страни по споразумението притежават качеството възложител, независимо кой от тях е извършил техническите действия по провеждане на процедурата и е отговорен за допуснатите нарушения на правилата на ЗОП. Съответно, че всеки възложител е отговорен за изпълнението на задълженията си по закона по отношение на частите, които провежда от свое име и за своя сметка (чл. 8, ал. 3 от ЗОП).

Специално внимание от АОП обръщат и на предимствата на съвместното възлагане (икономия на ресурси, увеличаване на нивата на конкуренция, допускане на по-малко грешки и пр.), акцентирайки върху това, че използването му е предпоставка за осигуряване на условия за по-ефективно разходване на публичните средства и повишаване на свободната конкуренция.

С целия текст на новото методическо указание на АОП може да се запознаете ТУК.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker