Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Указание на АОП препоръчва възложителят да се „самосезира“ при констатирани различия с ЕЕДОП

Представянето на документи за доказване изпълнението на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор при участие в процедура за възлагане на обществена поръчка е тема на най-новото методическо указание на АОП.

Коментарът се отнася до разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, която дава право на възложителите да изискват от участниците и кандидатите по време на провеждане на процедурата да представят документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП. Според Методическото указание е необходимо да се обърне внимание на два момента при прилагане на разпоредбата. На първо място, следва да се има предвид, че изразът „по всяко време на провеждане на процедурата“ обхваща периода след отваряне на заявленията и офертите за разглеждане от комисията. И второ, възложителите трябва да следят дали е налице заложеното в нормата условие – „когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата“.

Изискването на документи за доказване на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства не трябва да е преднамерено и необосновано действие на комисията. Напротив, поясняват от АОП, то следва да произтича от необходимостта да се изяснят някои декларирани обстоятелства още на този ранен етап, за да се осигури спазването на правилата и принципите на ЗОП. Конкретните причини могат да са различни, но се свеждат до установени несъответствия или неясноти по отношение на декларираните факти и обстоятелства. Необходимостта от от уточнения може да произтича от външна за възложителя или за комисията информация, напр. статии в пресата, данни в официални списъци и регистри, и др.

В новия документ на АОП намира отражение и практиката да се представят удостоверителни документи за доказване съответствието с едно или няколко от поставените от възложителя условия за участие в процедурата по желание на кандидата или участника. Изрично е пояснено, че в този случай кандидатът или участникът не следва да бъде отстранен от процедурата, тъй като документите, които е представил, са с по-голяма доказателствена тежест от ЕЕДОП. С представянето на документи, които доказват изпълнението на съответните изисквания следва да се приеме, че са изпълнени условията на възложителя към определения момент.

Отбелязва се също, че представяне на доказателствен документ на етап разглеждане на критериите за подбор не отменя задължението на избрания за изпълнител да представи актуални доказателства преди да се пристъпи към сключването на договор (чл. 67, ал. 6 ЗОП). Такива напр. са случаите, когато към датата на сключване на договора документът е с изтекъл срок или е настъпила промяна в обстоятелствата.

Пълният текст на указанието може да се види тук.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си