Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Въвеждаме електронни свидетелства за съдимост с обнародване на изменената наредба, уреждаща тази дейност

В брой 18 на ДВ от дата 27.2.2018 г. окончателно бяха обнародвани измененията в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Сле измененията при подаване на при подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост ще се представя само  лична карта в оригинал, а служителят от бюрото за съдимост при приемане на заявлението ще извършва проверка за съответствието на посочените в него данни с представените документи. Посочените данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост, ще се проверяват посредством служебен достъп до Национална база данни „Население“.“

С промените се предвижда въвеждането на обмен на електронни сивидетелства за съдимост (ЕССС) между Министерството на правосъдието и администрацията на изпълнителната власт. Издаването на Електронните свидетелства ще се извършва от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт чрез оправомощени от тях лица.

ЕССС ще се издава само на лица с чисто съдебно минало, като заявител може да бъде само длъжностно лице от администрацията на съответния орган на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, оправомощено да получава достъп до данните за съдимост на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно установяване на съдебния статус.

Новите текстове на Наредба 8 предвиждатм, че заявлението се подава по образец чрез попълване на електронна форма, която се достъпва на интернет страница на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис. В заявлението по се попълва ЕГН на лицето, за което се иска издаване на ЕССС, и системата визуализира допълнителна информация за име, презиме и фамилия.

След измененията срокът за издаване на ЕССС е не по-късно от три работни дни от датата на заявяване. В случай че за същото лице вече има издадено валидно ЕССС, заявителят може да прецени дали да използва вече издаденото ЕССС, или да заяви издаването на ново ЕССС. Друг важен нов момент е това, че за издаване на ЕССС вече не се дължи държавна такса. Електронното служебно свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца от датата на издаване.

Всички промени в Наредба 8 може да видите тук.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си