Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Анонси

ЗИДЗОП вече е в Парламента, много от предложенията на НПО сектора отново останаха нечути

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП) вече е в Народно събрание и предстои разглеждането му от законодателния орган. Предложението на Министерски съвет за промени в нормативната уредба беше внесено в деловодството на Парламента на 1 август.

С акта се въвежда електронното възлагане на обществени поръчки, ангажимент на страната ни по приетите през 2014 г. нови европейски директиви, и се прецизират някои правила на действащия закон. Електронните поръчки се предвижда да се реализират най-вече посредством централизирана платформа, която ще заработи от тази есен. Пълното електронизиране на обществените поръчки обаче ще става на етапи като се очаква процесът да завърши след три години.

Видно от документа, публикуван на сайта на НС в Интернет, ЗИДЗОП до голяма степен е запазил вида си от първоначалното предложение за промени, лансирано от Правителството. Равносметката от общественото обсъждане показва, че някои от конструктивните предложения, направени от граждански и браншови организации, в това число Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП), Камарата на строителите и Американската търговска камара в България, не са били взети предвид при съставяне на окончателния вариант. Така за пореден път гласът на НПО сектора остава нечут при определяне на общите норми на поведение, по които се разходва публичния финансов ресурс.

Въпреки малкия брой възприети предложения, по някои аспекти здравият разум в администрацията очевидно е надделял и в законопроекта все пак се долавят пресечни точки със становищата, изразени от НСЕОП и други неправителствени организации. Така например ще припомним, че едно от предложенията на Сдружението бе за въвеждане на гратисен период при използването на централизираната система за възлагане на електронни поръчки, което става задължително от 18 октомври тази година. Макар идеята да не е възприета в този й вид, в проекта са намерили място някои облекчения при задължителното дигитално възлагане. Такива са изключенията в случаите на наличие на класифицирана информация, при представяне на мостри и макети, както и при поръчки, които изискват съобразяване на някои техни специфични особености.

По отношение на другите промени в правилата на закона, които не са пряко свързани с дигитализирането на възлагането, сред възприетите НПО предложения е това за преодоляване на някои пропуски при транспониране на правилата на директивите относно използването на капацитет на трети лица. Последното намира израз например в прецизирането на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, където вече ще се употребява израза „технически и професионални способности“, а не „технически способности и професионална компетентност“, както е в сега действащия закон. В ал. 2 на цитирания член също така вече ще се посочва, че кандидатите или участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица по отношение на критериите, както свързани с професионалната компетентност, така и с опита за изпълнение на поръчката (каквото е правилото и по директива). Остава в сила нормата, че необходимо условие за това е въпросните лица да участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Като несъмнено полезна се определя и промяната при декларирането на липсата на някои основания за отстраняване от процедурите, за която настояха от много граждански и бизнес организации. По-конкретно, с ревизирането на нормативните текстове се уточнява кръгът на лицата, задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Той вече ще се свежда до законните и упълномощени представители на фирмите и до членовете на техните управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата ще се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

От НСЕОП изразиха позиция, че приветстват посочените и всички други конструктивни идеи, отразени в проекта за изменение на ЗОП и заявявяват решимостта си и занапред да отстояваме позицията си за осъществяване на належащи промени в нормативната уредба. В потвърждение, от Сдружението оповестиха, че възнамеряват да предприемат необходимите действия направените от тях предложения да бъдат разгледани и в рамките на обсъждането в комисиите и пленарна зала на НС.

Източник: НСЕОП

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си