Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

На женския празник промениха със задна дата ППЗОП

Най-новият брой на „Държавен вестник“, бр. 20 от 08.03.2019 г., поднесе своеобразна осмомартенска изненада на всички, които следят нормотворческата динамика в сектора на обществените поръчки и в частност на задължените по ЗОП субекти.

Обнародваната промяна се отнася до влизането в сила на някои от новите положения в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). В случая е направена поправка на техническа грешка в Постановление №30 на Министерския съвет от 20 февруари 2019 г. за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки (обн. ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.).

По-конкретно, в съответствие с модификацията, оповестена навръх женския празник, в §4 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на въпросното ПМС думите „т. 27, буква „в“ трябва да се четат „т. 27, буква „г“. Така се преодолява проблем с нередактирана препратка, свързана с поправка в §2, т. 27 от ПЗР на постановлението.

Припомняме, че в §4 от ПЗР на подзаконовия акт са указани сроковете, в които следва да породят действие измененията и допълненията в ППЗОП, като изрично са посочени нормите, влизащи в сила от 1 ноември 2019 г. Такова отложено влизане в сила бе предвидено за отмяната на чл. 39, ал. 5 от ППЗОП относно представянето на мостри, но поради технически пропуск тази промяна първоначално влезе в сила още от 1 март 2019 г., за сметка на отпадането на някои документи от офертата, посочени в чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, което бе „отсрочено“ до 1 ноември т.г.

Както е видно, засегнати от последната „осмомартенска“ редакция са разпоредбите на чл. 39, ал. 3 и чл. 39, ал. 5 от ППЗОП. Запознати с материята на поръчките уточняват, че посочените норми регламентират съдържанието на офертата, което с промените, приети през февруари, бе облекчено както като общо административно бреме, така и по отношение на начина за обозначаване на мострите, ако има такива.

Така само поради едно редакторско недоразумение в обнародваното ПМС №30 от 20 февруари 2019 г. се стигна до там, че до есента бе отложено действието на иначе посрещнатите с одобрение промени, с които като задължителни реквизити на офертата отпаднаха документът за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, декларацията за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и декларацията за срока на валидност на офертата.

Макар с „осмомартенската“ поправка недоразумението с влизането в сила на §2, т. 27 от ПЗР на ПМС №30 да бе преодоляно, в крайна сметка се получи ситуация, при която от 1 март 2019 г. вместо от 1 ноември 2019 г. пораждат действие промени в ППЗОП, които по понятни причини не са били прилагани на практика от възложителите в изминалите работни дни на м. март.

В случая не става ясно защо една техническа грешка, довела до очевидно неефективната последица да се изместят с месеци иначе полезни промени за улеснение на потенциалните изпълнители и участници, от една страна, и на комисиите – от друга, бе „поправена“ с редакция, при която важни текстове от Правилника влизат в сила със задна дата – похват, определян от мнозина като недомислица.

Допълвайки горното ще напомним, че за разлика от експертите-нормотворци, професионалистите от практиката няма как да върнат часовника седмица назад и автоматично да пренапишат условията от документациите си в духа на изменението.

В този смисъл, по всеобщо мнение би било много по-логично вместо от 1.03.2019 г. влизането в сила на засегнатите норми да беше отложено най-малкото с вече изминалите дни от текущия месец, или за повече яснота – от 1 април 2019 г.

Всички в експертната общност се надяват, че проявата на „пролетна“ разсеяност и „мартенска“ непоследователност, която личи от коментираната редакция, няма да е предзнаменование за общия дух и ефективността на измененията в ЗОП и ППЗОП, които породиха действие в началото на текущия месец.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си