Семинари

ОРГАНИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА за организаране и провеждане на обучителни събития на Списание “ЗОП ПЛЮС”

A) Условия за записване, участие и отказ от участие в обучително събитие.

  1. Резервирането на участието на Вас и/или Вашите представители в обучително събитие ще Ви бъде потвърдено след като направите съответната регистрация чрез електронната форма за записване в сайта zopplus.com или след получаването на имейл от наша страна.
  2. Правото на участие на Вас и/или на представителите Ви на съответното обучително събитие възниква при заплащане на таксите за участие.
  3. Прехвърляне правото на участие в обучително събитие от представител на дадена организация на друг представител на същата организация може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на изрично уведомление по електронната поща на zopplus@gmail.com.
  4. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 7 /седем/ дни преди датата на събитието. В тези случаи заплатените такси за участие се възстановяват в размер на 50%. При отказ от участие по-рано от 7 /седем/ дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващо обучително събитие, организирано от нас.
  5. Списание “ЗОП ПЛЮС” си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите на обучителните събития при възникване на необходимост, без за това да е нужно предварително уведомяване и без да се дължат неустойки или възстановяване на част от платените такси.
  6. При нужда от отмяна на обучителното събитие, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. Списание “ЗОП ПЛЮС” не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите или отмяна на съответно обучително събитие.
  7. Списание “ЗОП ПЛЮС” има право да извършва фото- и видеозаснемане по време на провеждането на обучителните събития.

Б) Защита на личните данни

  1. Списание „ЗОП ПЛЮС” обработва Ваши лични данни за целите на организацията и провеждането на съответното събитие и за издаването на сертификат за преминато обучение. Списание „ЗОП ПЛЮС” обработва Вашите лични данни съгласно разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета) и на Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни се извършва при регистрацията за участие в конкретно събитие, организирано от Списание „ЗОП ПЛЮС”. Регистрацията за участие става чрез електронната форма за записване в сайта zopplus.com и/или с изпращането на имейл за регистрация по електронна поща на zopplus@gmail.com. За нуждите на съответното обучение ние обработваме следните Ваши лични данни: име, длъжност и наименование на организацията, имейл и/или телефон, предоставени от участника за контакт. В случай, че не ни предоставите Вашите лични данни ние не бихме могли да Ви регистрираме като участник в съответното събитие. Също така не бихте могли да получите сертификат за преминатото обучение.
  2. С извършването на регистацията по един от указаните начини, чрез подаване на заявка чрез електронната форма или по имейл Вашите лични данни ще бъдат включени в списъка (базата данни) на лицата участвали в обучителните събития на Списание „ЗОП ПЛЮС”, които ще бъдат обработвани, съхранявани и използвани и след приключването на съответното обучение за нуждите на отчетността, за изпращане на електронни материали, свързани с проведеното обучение, за изпращане на материали и информация относно предстоящи събития, организирани от Списание „ЗОП ПЛЮС”. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в списъка (базата данни) за срок не по-дълъг от три години, след което ще бъдат унищожени, съгласно изискванията на законодателството в областта на защитата на данните. Можете да откажете Вашите лични данни да бъдат използвани за изпращането на информация и материали за предстоящи събития по всяко време посредством имейл на zopplus@gmail.com. Списание „ЗОП ПЛЮС” не предоставя данните Ви на трети страни с изключение на случаите, при които е налице такова задължение, съгласно действащото законодателство.
  3. Списание „ЗОП ПЛЮС” гарантира възможността свободно и по всяко време да реализирате правата, произтичащи от обработването на Вашите лични данни, съгласно разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Това може да направите на имейл zopplus@gmail.com.

 С пълния текст на нашата Политика за защита на личните данни
може да се запознаете тук

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker