Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

Възложителите по ЗОП вече могат да следят за нарушения на трудовото законодателство

Възложителите на обществени поръчки могат да създават по служебен път удостоверенията за наличие/липса на нарушения на трудовото законодателство, които са задължително основание за отстраняване на кандидати от търгове, както и за отказ от сключване на договор с бенефициенти на безвъзмездна помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това оповестиха от ИА „Главна инспекция по труда“.

От контролния орган уточняват, че документът може да се генерира чрез Системата за „Електронни удостоверения“ с модул „Електронни удостоверения (възложители и бенефициенти)“. Достъп до нея могат да заявят и бенефициентите на безвъзмездна помощ. Условието е кандидатите за достъп до системата да бъдат административни органи; лица, осъществяващи публични функции; организации, предоставящи обществени услуги (чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление).

За да им бъде осигурен достъп, е необходимо правоимащите лица да изпратят заявление по образец, утвърден от директора на инспекцията. Това може да стане чрез електронния обмен, електронна препоръчана поща, по пощата – чрез лицензиран пощенски оператор, или на място в ИА Главна инспекция по труда на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3.

Бланка на заявлението е публикувана в страницата на Агенцията, в рубриката „Административно обслужване“, секция „Формуляри“ (тук).

Служителите, за които се иска да бъде осигурен оторизиран достъп до системата за „Електронни удостоверения“, трябва да разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден на ЕИК/БУЛСТАТ на организацията заявител.

Повече информация за процедурата може да се получи на официалната интернет страница на Агенцията, в рубриката „Административно обслужване“, подрубрика „Система за „Електронни удостоверения с ОТОРИЗИРАН ДОСТЪП““. Осигурен е и пряк път чрез банер „Система за „Електронни удостоверения“ (възложители и бенефициенти).

От ИА „Главна инспекция по труда“ напомниха, че Агенцията продължава да предоставя достъп до системата чрез КЕП и за участниците в обществени поръчки, като върху удостоверенията се генерира код, който позволява на възложителите да проверяват истинността на съдържащата се информация в тях.

Според оповестените данни, за 2019 г. през системата за електронни удостоверения са били генерирани 26 916 бр. документа.

Източник: ГИТ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker