Новини

Възложителите по ЗОП вече могат да следят за нарушения на трудовото законодателство

Възложителите на обществени поръчки могат да създават по служебен път удостоверенията за наличие/липса на нарушения на трудовото законодателство, които са задължително основание за отстраняване на кандидати от търгове, както и за отказ от сключване на договор с бенефициенти на безвъзмездна помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това оповестиха от ИА „Главна инспекция по труда“.

От контролния орган уточняват, че документът може да се генерира чрез Системата за „Електронни удостоверения“ с модул „Електронни удостоверения (възложители и бенефициенти)“. Достъп до нея могат да заявят и бенефициентите на безвъзмездна помощ. Условието е кандидатите за достъп до системата да бъдат административни органи; лица, осъществяващи публични функции; организации, предоставящи обществени услуги (чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление).

За да им бъде осигурен достъп, е необходимо правоимащите лица да изпратят заявление по образец, утвърден от директора на инспекцията. Това може да стане чрез електронния обмен, електронна препоръчана поща, по пощата – чрез лицензиран пощенски оператор, или на място в ИА Главна инспекция по труда на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3.

Бланка на заявлението е публикувана в страницата на Агенцията, в рубриката „Административно обслужване“, секция „Формуляри“ (тук).

Служителите, за които се иска да бъде осигурен оторизиран достъп до системата за „Електронни удостоверения“, трябва да разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден на ЕИК/БУЛСТАТ на организацията заявител.

Повече информация за процедурата може да се получи на официалната интернет страница на Агенцията, в рубриката „Административно обслужване“, подрубрика „Система за „Електронни удостоверения с ОТОРИЗИРАН ДОСТЪП““. Осигурен е и пряк път чрез банер „Система за „Електронни удостоверения“ (възложители и бенефициенти).

От ИА „Главна инспекция по труда“ напомниха, че Агенцията продължава да предоставя достъп до системата чрез КЕП и за участниците в обществени поръчки, като върху удостоверенията се генерира код, който позволява на възложителите да проверяват истинността на съдържащата се информация в тях.

Според оповестените данни, за 2019 г. през системата за електронни удостоверения са били генерирани 26 916 бр. документа.

Източник: ГИТ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker