АнонсиМинали броеве

Брой 4, 2022: АДАПТИВНИ СТРАТЕГИИ

Скъпи читатели,

Както имахме възможност да си припомним неведнъж през последните изпълнени с необичайни изпитания няколко години, промяната е неизменна част от живота. И за да можем да се адаптираме към нея, съответно да сме успешни в дългосрочен план, е необходимо не просто да я приемем, но и да направим всичко възможно да я управляваме, възползвайки се от всички явни и скрити възможности, които тя носи със себе си. Не само защото така ще можем да избегнем евентуални неблагоприятни последици от промяната, но и за да реализираме първоначално неподозирани и невъзможни за планиране потенциали за развитие – в индивидуален, а и в по-широк колективен план.

Дълбоко вярвайки в казаното по-горе, взехме решение специалният априлски брой на Списание „ЗОП ПЛЮС“, идващ 10 години и 100 броя след началото на изданието, да бъде посветен именно на една важна категория промени – тези в договорите за обществени поръчки.

Във водещия материал на специалния ни тематичен брой, посветен на актуалната тема за анексите на договори по ЗОП, консултантското ядро на Списание „ЗОП ПЛЮС“ в лицето на водещия ни правен консултант г-н Ивайло Стоянов, и юрисконсулта ни д-р Полина Цокова, ни представят специален многоаспектен материал за ефективното управление на процесите по реализиране на промени в контракти за обществени поръчки.

Израз на намерението да допринесем за справяне с актуалните предизвикателства в сектора, материалът на първо място представя важни теоретично-правни и практически аспекти на въпроса за измененията със специален акцент изясняването на понятието за „обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди“ по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Специалният тематичен материал представя и някои важни аспекти относно сложната съвкупност от мерки и последователни действия, които следва да се реализират на ниво възложител, за да се постигне необходимият систематичен и последователен подход при управление на процесите при всеки един анекс по чл. 116 от ЗОП.

Във водещия ни материал за този брой представяме и най-новата ни услуга, чрез която целим да осигурим систематизирано и сертифицирано управление на процесите по изменение на договори и сключването на анекси по чл. 116 от ЗОП.

Заслужава внимание и отразената в броя водеща новина за актуалното развитие на ситуацията около разработването и приемането на подходящи нормативни и административни инструменти, които следва да подпомогнат възложители и икономически оператори в настоящата усложнена геополитическа и икономическа ситуация (в т.ч. относно новия законопроект за промени в ЗОП и разработената антиинфланционна методика, която предстои да бъде приета и пояснена в методически указания на АОП). Защото настоящата ситуация действително налага предприемането на незабавни мерки, в т.ч. по преразглеждане на редица договори за обществени поръчки, особено в сектора на строителството, където неблагоприятната ценова динамика намери най-голямо отражение.

Освен полезни анонси, в броя сме включили и високо ценената от всички читатели рубрика с отговори по запитвания от практика по възлагане на обществени поръчки – и тук с акцент върху измененията на договорите за обществени поръчки.

Приятно и ползотворно четене!

 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

АДАПТИВНИ СТРАТЕГИИ

Управление на измененията на договори за обществени поръчки в условия на висока ценова динамика

Ивайло Стоянов и Полина Цокова

  • Понятието за „обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди“ по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП – терминологични бележки и примери от практиката
  • Методическото указание на АОП от април 2022 г.
  • Новата услуга на Списание „ЗОП ПЛЮС“ за управление на промени в договори за обществени поръчки и сключване на анекси по чл. 116 от ЗОП

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • НОВИНА НА ФОКУС: Принципни положения в нормативната уредба и практиката по прилагане на общностните правила относно изготвянето на технически спецификации според юриспруденцията на Съда на ЕС
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker