АнонсиМинали броеве

Брой 4, 2022: АДАПТИВНИ СТРАТЕГИИ

Скъпи читатели,

Както имахме възможност да си припомним неведнъж през последните изпълнени с необичайни изпитания няколко години, промяната е неизменна част от живота. И за да можем да се адаптираме към нея, съответно да сме успешни в дългосрочен план, е необходимо не просто да я приемем, но и да направим всичко възможно да я управляваме, възползвайки се от всички явни и скрити възможности, които тя носи със себе си. Не само защото така ще можем да избегнем евентуални неблагоприятни последици от промяната, но и за да реализираме първоначално неподозирани и невъзможни за планиране потенциали за развитие – в индивидуален, а и в по-широк колективен план.

Дълбоко вярвайки в казаното по-горе, взехме решение специалният априлски брой на Списание „ЗОП ПЛЮС“, идващ 10 години и 100 броя след началото на изданието, да бъде посветен именно на една важна категория промени – тези в договорите за обществени поръчки.

Във водещия материал на специалния ни тематичен брой, посветен на актуалната тема за анексите на договори по ЗОП, консултантското ядро на Списание „ЗОП ПЛЮС“ в лицето на водещия ни правен консултант г-н Ивайло Стоянов, и юрисконсулта ни д-р Полина Цокова, ни представят специален многоаспектен материал за ефективното управление на процесите по реализиране на промени в контракти за обществени поръчки.

Израз на намерението да допринесем за справяне с актуалните предизвикателства в сектора, материалът на първо място представя важни теоретично-правни и практически аспекти на въпроса за измененията със специален акцент изясняването на понятието за „обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди“ по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Специалният тематичен материал представя и някои важни аспекти относно сложната съвкупност от мерки и последователни действия, които следва да се реализират на ниво възложител, за да се постигне необходимият систематичен и последователен подход при управление на процесите при всеки един анекс по чл. 116 от ЗОП.

Във водещия ни материал за този брой представяме и най-новата ни услуга, чрез която целим да осигурим систематизирано и сертифицирано управление на процесите по изменение на договори и сключването на анекси по чл. 116 от ЗОП.

Заслужава внимание и отразената в броя водеща новина за актуалното развитие на ситуацията около разработването и приемането на подходящи нормативни и административни инструменти, които следва да подпомогнат възложители и икономически оператори в настоящата усложнена геополитическа и икономическа ситуация (в т.ч. относно новия законопроект за промени в ЗОП и разработената антиинфланционна методика, която предстои да бъде приета и пояснена в методически указания на АОП). Защото настоящата ситуация действително налага предприемането на незабавни мерки, в т.ч. по преразглеждане на редица договори за обществени поръчки, особено в сектора на строителството, където неблагоприятната ценова динамика намери най-голямо отражение.

Освен полезни анонси, в броя сме включили и високо ценената от всички читатели рубрика с отговори по запитвания от практика по възлагане на обществени поръчки – и тук с акцент върху измененията на договорите за обществени поръчки.

Приятно и ползотворно четене!

 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

АДАПТИВНИ СТРАТЕГИИ

Управление на измененията на договори за обществени поръчки в условия на висока ценова динамика

Ивайло Стоянов и Полина Цокова

  • Понятието за „обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди“ по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП – терминологични бележки и примери от практиката
  • Методическото указание на АОП от април 2022 г.
  • Новата услуга на Списание „ЗОП ПЛЮС“ за управление на промени в договори за обществени поръчки и сключване на анекси по чл. 116 от ЗОП

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • НОВИНА НА ФОКУС: Принципни положения в нормативната уредба и практиката по прилагане на общностните правила относно изготвянето на технически спецификации според юриспруденцията на Съда на ЕС
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker