Новини

УО на ОПОС с указания за прилагане на Регламента за санкциите срещу Русия при процедури и договори за обществени поръчки

Във връзка с влизане в сила на 09.04.2022 г. на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, който има пряко приложение спрямо действащото законодателство в РБ, УО на ОПОС предостави на бенефициентите конкретни указания. Това е видно от публикация на Единния европейски портал на европейските структурни и инвестиционни фондове (Eufunds.bg).

От управляващия орган препоръчват на всички бенефициенти/възложители при подготовка на документации за провеждане на процедури за обществени поръчки на стойност над европейските прагове, които предстои да бъдат стартирани или са стартирани след 08.04.2022 г., но не е налице сключен договор с изпълнител да изискват от участниците да попълват декларация по образец относно обстоятелствата по чл.5к, пар.1 от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета. Попълненият документ следва да бъде представян заедно с всички относими документи от досието на обществената поръчка, което се публикува в системата ИСУН за нуждите на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност от страна на УО на ОПОС или да бъде представен допълнително с отделна Кореспонденция в ИСУН, в случай на вече предоставено досие на обществена поръчка за осъществяване на последващ контрол. В случай на установено наличие на някое от изчерпателно изброените обстоятелства в чл.5к от Регламента по отношение на участник възложителят следва да предприеме съответните действия в стартиралата процедура съгласно действащата нормативна уредба, като за настъпилата промяна в обстоятелствата своевременно да уведоми УО.

Наред с това, от УО препоръчват на всички бенефициенти/възложители, които са сключили договор с избран изпълнител по реда на ЗОП да изискват от изпълнителите да попълват декларация по образец относно обстоятелствата по чл.5к, пар.1 от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета. При установяване на обстоятелства по чл.5к от Регламента, следва да бъдат предприети действия от страна на бенефициента за прекратяване на сключен договор с избран изпълнител при спазване на действащото национално законодателство. Тези забрани по отношение на вече сключени договори с избрани изпълнители влизат в сила от 10.10.2022 г., за сключени договори преди 09.04.2022 г. За всяко предприето действие по прекратяване на сключен договор с изпълнител или друго действие от възложител – възниква задължение за бенефициента да уведоми своевременно УО за настъпилата промяна в обстоятелствата.

УО на ОПОС информира също така, че на официалната страница на АОП в документ със заглавие „Санкции срещу Русия“, бенефициентите могат да се запознаят с дадени указания от Агенцията за обществени поръчки, както и да използват приложения образец на Декларация за обстоятелствата по чл.5к от Регламента.

Източник: Eufunds.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker