Новини

Новият европейски регламент за международни обществени поръчки влиза в сила в края на август

На 30 юни в Официален вестник на Европейския съюз, беше публикуван новият Акт за международните обществени поръчки (IPI). Нормативният инструмент цели да подкрепи европейския бизнес като създаде гаранции за реципрочен достъп до пазарите на обществени поръчки на трети страни. За целта се предвижда възможност Европейската комисия да предприема мерки, ограничаващи достъпа до обществените поръчки в ЕС на компании от страни извън Съюза, където европейските компании са обект на дискриминационни практики.

Пълното наименование на акта е Регламент (ЕС) 2022/1031 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2022 г. относно достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от трети държави до пазарите на обществени поръчки и концесии на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от Съюза до пазарите на обществени поръчки и концесии на трети държави.

По повод приемането на акта, от европейските институции обявиха, че пазарите на обществени поръчки в ЕС са сред най-големите по стойност в световен мащаб и до голяма степен са отворени за конкуренцията. Европейските дружества обаче невинаги имат достъп при едни и същи условия до пазарите на обществени поръчки в трети държави, където те често са обект на дискриминационни ограничителни практики. По-малко от половината от световните пазари на обществени поръчки са отворени за европейските дружества.

Актът за международните обществени поръчки предоставя на Комисията правомощия за разследване и ѝ дава възможност да приема мерки в интерес на Съюза. Ако Комисията установи, че са налице сериозни и повтарящи се ограничения за достъпа на европейските дружества до пазарите на обществени поръчки на трета държава и след консултация със съответната трета държава тези пречки продължат да съществуват, в отговор ЕК може да наложи мерки, ограничаващи достъпа на дружествата от тази държава до пазарите на обществени поръчки и концесиите в Съюза.

Ограничаването на достъпа може да се осъществи от ЕК чрез налагане на два вида мерки – или чрез санкция, прилагана при оценяването на офертите, подадени от икономически оператори от тази държава (т.е. корекция на присъдените точки за оферти, подадени от икономически оператори с произход от трета държава), или чрез пълното изключване на тези оферти от процедурите за възлагане (т.е. изключване на оферти, подадени от икономически оператори с произход от трета държава).

При всички случаи, за да се избегне прилагането на такива мерки, е достатъчно третите държави да прекратят своите ограничителни практики. Този акт не поставя под въпрос поетите от Съюза ангажименти, включително в рамките на Споразумението на СТО за държавните поръчки и двустранните търговски споразумения.

Мерките по IPI се прилагат само за икономически оператори, стоки и услуги от трети държави, които нямат международно споразумение с ЕС относно пазарите на обществени поръчки или чието споразумение не обхваща задължения за откриване на процедура за тези стоки или услуги, и не се прилагат за най-слабо развитите държави, които се ползват от режима „Всичко освен оръжие“.

Нормативният акт е пряко приложим в Република България и влиза в сила на шестдесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, т.е. на 29 август 2022 г.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker