Новини

Първи икономически субект бе добавен в черния списък на АОП с нарушители на ЗОП

Първи икономически субект бе добавен в черния списък на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за нарушили закона участници и изпълнители на договори за обществени поръчки. Това е видно от списъка, публикуван на Портала за обществени поръчки в раздел “Стопански субекти с нарушения”.

Ще припомним, че списъкът по чл. 57, ал. 4 от ЗОП, който АОП поддържа и актулизира на основание чл. 229, ал. 1, т. 18 от ЗОП, е с информационен характер и в него се включват стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква “а”, както и тези, за които наличието на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 е доказано с влязло в сила съдебно или арбитражно решение. Съгласно чл. 57, ал. 5 от ЗОП, стопанският субект се изключва от списъка по ал. 4 след изтичането на срока, за който се прилага основанието за отстраняване.

Според оповестените факти, първият субект, включен в списъка, е „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, като публикацията е направена на 9 февруари 2023 г., а срокът, за който се прилага основанието за отстраняване, е 25.07.2025 г.

В информацията за установените обстоятелства се уточнява, че дружеството е докладвано от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за нарушение по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В съответствие с тази разпоредба, възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

В тази връзка следва да се отбележи, че предвид правилото на чл. 57, ал. 1 от ЗОП, лица, за които преди или по време на процедурата са възникнали обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, следва да бъдат отстранени от процедурата, ако това е било изрично предвидено от възложителя като основание за отстраняване (принципно, според чл. 57, ал. 1 от ЗОП, отстраняване следва при наличие на задължителните основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата и когато в случаите по чл. 56, ал. 2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на кандидата или участника.). Видно от чл. 57, ал. 3 от ЗОП, за конкретното основание по чл. 55, ал. 1, т. 4 от закона се прилага срок от три години, считано от датата на влизането в сила на съдебно или арбитражно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата.

Както става ясно от информацията, оповестена на Портала за обществени поръчки, в конкретния случай въпросното обастоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП е свързано с възложен от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД договор за обществена поръчка от 23.08.2021 г. за ремонт на двигател на дизелов локомотив, по който избраният за изпълнител въобще не е започнал да изпълнява задълженията си (т.е. налице е пълно неизпълнение), и така на 23.02.2022 г. се е стигнало до прекратяване на договора. 

Сред документите, с които се доказва наличието на констатираното обстоятелство фигурират изпълнителен лист от 25.07.2022 г. и споразумение за уреждане на финансови взаимоотношения от 03.10.2022 г. Имено датата на изпълнителния лист в случая служи като начален момент на тригодишния срок, в който конкретното провинило се дружество-изпълнител, ще може да бъде изключвано и от обществени поръчки на други възложители, в случаите, когато при стартиране на процедура по ЗОП възложителите са заложили и основание за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от закона.

Източник: АОП

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker