Новини

Обнародваха детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕФСУ

В бр. 16 на Държавен вестник от 17.02.2023 г. бе обнародвано ПМС № 23 от 13 февруари 2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027 г. 

Актът бе приет на основание законова делегация, предвидена в чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), съгласно която Министерският съвет определя с нормативен акт детайлни правила по прилагането на Глава трета „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ за съответния програмен период.

При разработването на ПМС-то е взет предвид опитът от прилагане на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и се запазва основната част от съществуващата до сега унифицирана уредба по отношение на процеса по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

В изпълнение на и в рамките на законовата делегация с постановлението се определят:
1. детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021 – 2027 г.;
2. структурният състав на комисията за оценка и класиране на проектни предложения в процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;
3. изискванията към лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, лицата, извършващи проверка на постъпили възражения, и лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения;
4. правила за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

В глава първа от акта са уредени общите положения във връзка с предоставянето на БФП. В изпълнение на изричната законова делегация са определени случаите, в които срокът по чл. 39, ал. 4 и по чл. 48, ал. 2 от ЗУСЕФСУ спира да тече.

В глава втора са предвидени детайлни правила за оценяване при процедури за подбор и за директно предоставяне. Регламентиран е структурният състав на комисията за оценка и класиране на проектни предложения в процедура чрез подбор Разписани са изисквания към лицата, участващи в оценителния процес. Предвидена е възможността в оценителния процес да бъдат включени физически лица, избрани след провеждане на централизиран конкурс, и/или включени в Списъка на лицата, одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители в областта на научните изследвания по чл. 14 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 53 от 2016 г.), и/или в базите данни от експерти на Европейската комисия. В изпълнение на чл. 32, ал. 1 от ЗУСЕФСУ са определени случаите, в които могат да се прилагат по-кратки срокове за подаване на проектни предложения в процедури чрез подбор.

В глава трета на акта са предвидени разпоредби за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставяне на БФП. Разписани са изисквания към индикативните годишни работни програми и към реда за съгласуването им. Запазено е задължението на управляващите органи да провеждат разяснителна кампания, насочена към потенциалните кандидати, при процедурите за подбор и да организират въвеждащо обучение за бенефициентите за изпълнение на одобрените за финансиране проекти.

С приемането на постановлението се цели създадаване на гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила при предоставяне на БФП по програмите, финансирани от ЕФСУ за периода 2021-2027 г., ще се създадат реални предпоставки за повишаване на ефективността и намаляване на административната тежест в процесите по кандидатстване, оценка на проектните предложения и сключване на АДПБФП.

Преди да бъде приет от МС, проектът на постановление премина обществено обсъждане в съкратен 14-дневен срок, поради наличието на изключителен случай по смисъла на чл. 26, ал. 4 от ЗНА. Според мотивите на вносителя, съкратеният срок е предпоставен от необходимостта от спешно стартиране на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление.

Източник: ДВ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker