Новини

Правителството удължи до октомври срока, в който могат да се подават оферти по номенклатури в поръчки за лекарства

На редовното си заседание, проведено на 15.03.2023 г., Министерският съвет прие промените в постановлението за изменение на ПМС, с които се удължава до 25.10.2023 г. срока, в който е допустимо подаването на оферти по номенклатури в поръчки за лекраства.

Видно от прессъобщението, с приетото постановление се прави промяна в ПМС № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Предоставя се допълнителен преходен период – до 25.10.2023 г., в който публичните възложители, в т.ч. Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, могат да допускат представянето на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия.

Според разпространената информация, посоченият преходен период е определен с оглед въвеждането от посочената дата на новите формуляри на европейски образци при възлагане на обществени поръчки и необходимостта да се намери друго по-ефективно решение за удовлетворяване на потребностите на лечебните заведения от лекарствени продукти и медицински изделия.

Промяната идва и след писмо на Списание ЗОП ПЛЮС, отправено до отговорните институции в лицето на МС, Министерство на финансите (МФ), Министерство на здравеопазването (МЗ) и Агенцията по обществени поръчки (АОП). В писмото си алармирахме за тревожното положение, при което вече три месеца лечебните заведения са сериозно затруднени да реализират своите обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, които за ключови не само за тяхното функциониране, а и за опазването и поддържането на здравето и живота на хиляди български граждани.

Предвид изложеното, настоятелно помолихме възможно най-скоро МС да разгледа и приеме предложените промени в ПМС за изменение и допълнение на ППЗОП, с които все пак се постига, макар и временно, решение на посочения проблем при обществените поръчки в сектор „Здравеопазване“. Наред с това, отправихме апел след евентуалното влизане в сила на гореспоменатите промени, от отговорните институции да бъде намерено същинско и цялостно решение на ситуацията, което да гарантира ефективността на възлагателния процес и разходването на публични средства в сектор „Здравеопазване“.

От страна на МЗ вече бе получен официален отговор на нашето писмо. В него се сочи, че Министерството на здравеопазването напълно споделя заявената от нас позиция. От МЗ се подчертава, че от тяхна страна пред Министерство на финансите и пред АОП многократно е изразявана позицията, че предвидената в § 47 от ПЗР на ППЗОП възможност публичните възложители да могат да допускат представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти по ЗЛПХМ или на медицински изделия по ЗМИ, при провеждана на процедури в ЦАИС ЕОП не следва да бъде ограничена във времето. Заявява се, че тази позиция се поддържа от Министерството на здравеопазването и към настоящия момент.

С приетото на заседанието от 15.03.2023 г. постановление, Министерският съвет направи и структурни промени в Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП). Те са свързани с определяне на длъжностни лица – служител по мрежовата и информационна сигурност и финансов контрольор, които ще бъдат пряко подчинени на изпълнителния директор на агенцията. Предлаганото изменение се извършва в рамките на утвърдената щатна численост на АОП.

По този начин ще се изпълнят ангажиментите по администриране на националната електронна платформа и в изпълнение на разпоредбите на Наредбата за минималните изисквания за мрежова информационна сигурност, завършва официалното съобщение до медиите.

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker