Новини

Трети проект на антикорупционен закон разпределен за обсъждане в комисиите на Парламента, и в него се прадлагат правила, относими към обществените поръчки

Третият проект на Закон за противодействие на корупцията, внесен от група народни представители на 2 юни, вече е разпределен за обсъждане в комисиите на Парламента. Това е видно от информацията за законопроекта на сайта на Народното събрание. Ще припомним, че проект на закон за противодействие на корупцията беше внесен първо от Министерски съвет на 13.04.2023 г., а две седмици след това, на 26.04, в деловодството на Парламента бе входиран и втори проект, този път с вностели друга група народни представители.

Според вносителите на третия и засега последен проект на антикорупционен закон, причините, които налагат приемането на антикорупционния закон, са свързани с необходимостта от актуална законова регламентация в сферата на превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности.

Като основната цел на предложения алтернативен проект на Закон за противодействие на корупцията е обявено противодействие на проявите на корупция сред лицата, заемащи публични длъжности, ограничаване на корупционните практики, разкриване и разследване на корупционни престъпления и недопускане на незаконно придобиване на имущество.

Последно внесеният в НС проект на Закон за противодействие на корупцията съдържа единадесет глави. Законопроектът урежда правния статут, съставът и структурата на новата Комисия за противодействие на корупцията (или за краткост “Комисията”) и условията за отчетност, публичност и прозрачност в дейността й, както и статутът на служителите на комисията; определя конкретните механизми за осъществяване на дейностите по превенция и противодействие на корупцията и предотвратяването и установяването на конфликта на интереси.

Относно обществените поръчки на публичните възложители от важно значение е да отбележим, че в този проект на антикорупционен закон е предвидено упълномощените лица, на които възложителите делегират правомощия, също да бъдат част от кръга на лицата, заемащи публични длъжности. Това е видно от чл. 6, ал. 1, където изчерпателно се посочват лицата, които се определят като заемащи публични длъжности по смисъла на предлагания закон. Съгласно т. 21 от посочената разпоредба, в тази категория ще попадат и лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите. В проекта се предвижда и това, че ръководителите на ведомствата, които определят и освобождават лицата по чл. 6, ал. 1 от законопроекта, включително и тези по т. 21, са длъжни в 14-дневен срок от издаването на съответния акт да уведомят за това Комисията за противодействие на корупцията.

С третия проект се създава също така и възможност за подаване на сигнали. Предвидено е, че всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси за лице, заемащо висша публична длъжност, може да подаде сигнал до комисията, като лицата, които подават сигнал по реда на този закон, няма да носят никаква отговорност за клевета, нарушаване на авторски права, нарушаване на тайна, нарушаване на правилата за защита на данните, разкриване на търговска тайна или искания за обезщетение, основани на частно, публично или колективно трудово право. Сигналите ще може да се подават лично или чрез упълномощен адвокат. 

В контекста на връзката с материята на обществените поръчки, може да се отбележи, че в проекта на антикорупционен закон на Министерския съвет не се предвижда упълномощените възложители да бъдат включени в кръга на лицата, заемащи публични длъжности. Такава идея обаче е застъпена във втория проект, депозиран от народни представители (в проекта на МС, както и във втория проект, внесен от група народни представители, се употребява понятието “висши публични длъжности”).

Във втория проект на закон, внесен на 26.04, се прави и друго предложение, пряко относимо към обществените поръчки. С предвидените там проекторазпоредби се предлага лицата, заемали висша публична длъжност, които в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба са участвали в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, да нямат право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участват или да представляват физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която са заемали длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

Във въпросния втори проект се предлага също така горепосочената забрана за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, да се прилага и за юридически лица, в които въпросните лица, заемали висша публична длъжност, са станали съдружници, притежават дялове или са управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването им от длъжност.

Източник: НС 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker