Новини

Публикуваха за обществено обсъждане проекта на наредба за изискванията към чистите превозни средства

На Портала за обществени консултации (Strategy.bg) вече е публикуван проект на Наредба за изискванията към чистите превозни средства.

По-същество, определените с наредбата изисквания се изразяват в поставени максимално допустими стойности на вредните емисии (въглероден диоксид CO2 g/km, брой частици PN #/km и маса на азотните оксиди NOx mg/km) за превозните средства, попадащи в предметния обхват на нормативния акт (такива обект на поръчки за доставка или използвани при изпълнение на поръчки за услуги за обществен превоз на пътници, за събиране на битови отпадъци и доставка на куриерски пратки, възлагани по ЗОП).

Видно от публикувания анонс, проектът е разработен във връзка с необходимостта от въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 188, 12.07.2019 г.).

Вносителите на проекта на наредба поясняват, че част от изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 вече са въведени в националното законодателство с обнародвания в бр. 88 на „Държавен вестник“ от 20 октомври 2023 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). След промените в ЗОП, съгласно чл. 47, ал. 8, изречение първо от закона министърът на транспорта и съобщенията трябва да определи с наредба изискванията към чистите превозни средства. Съгласно § 97 от ПЗР на въпросния ЗИДЗОП министърът на транспорта и съобщенията следва да издаде наредбата за изискванията към чистите превозни средства в двумесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.

В чл. 1 от проекта на наредба е определен предметният ѝ обхват, като е посочено, че се определят изискванията към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, както и при възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 21 към чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 03.12.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 1370/2007).

Предвидено е наредбата да се прилага при възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и за превозни средства, и посочени в приложение I, част А, точки 5.2 (бронирани превозни средства), 5.4 (катафалки) и 5.5 (превозни средства, достъпни за инвалидни колички) от Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ, L 151, 14.06.2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/858) и възлагане на обществени поръчки за услуги по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, при извършването на които се използват посочените превозни средства.

Също така е предвидено наредбата да не се прилага при възлагане на обществени поръчки за следните превозни средства:

1. превозни средства, посочени в член 2, параграф 2, букви „а“ (земеделски и горски превозни средства), „б“ (дву-, три- и четириколесни превозни средства от категория L) и „в“ (верижни превозни средства) и в член 2, параграф 3, буква „в“ (превозни средства, движещи се на собствен ход, проектирани и произведени специално за извършване на работа, които поради конструктивните си характеристики не са подходящи за превоз на превоз на пътници или товари и които не представляват машини, монтирани на шасито на моторно превозно средство) от Регламент (ЕС) 2018/858;

2. превозни средства от категория М3, различни от превозни средства от клас I и клас A, определени съответно в чл. 149, ал. 2, т. 1 и в чл. 149, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

В чл. 47, ал. 8, изречение второ от ЗОП е предвидено в наредбата да се определят и превозните средства, посочени в член 2, параграф 2, буква „г“ и параграф 3, букви „а“ и „б“ и приложение I, част А, точки 5.2 – 5.5 и точка 5.7 от Регламент (ЕС) 2018/858, за които възложителите са длъжни да прилагат изискванията към чистите превозни средства. В тази връзка с проекта на наредба е предвидено изискванията към чистите превозни средства да се прилагат за превозните средства, посочени в приложение I, част А, точки 5.2 (бронирани превозни средства), 5.4 (катафалки) и 5.5 (превозни средства, достъпни за инвалидни колички) от Регламент (ЕС) 2018/858.

С цел да се избегне налагането на прекомерна тежест върху публичните органи с проекта на наредба се предвижда изискванията към чистите превозни средства да не се прилагат за превозните средства, посочени в член 2, параграф 2, буква „г“ (превозни средства, проектирани и произведени, или адаптирани за използване единствено от въоръжените сили), член 2, параграф 3, букви „а“ (превозни средства, проектирани и произведени за употреба предимно на строителни обекти или в кариери, пристанища и летища) и „б“ (превозни средства, проектирани и произведени, или адаптирани за употреба от гражданската защита, противопожарните служби и службите, отговорни за поддържане на обществения ред) и в приложение I, част А, точки 5.3 (линейки) и 5.7 (автокранове) от Регламент (ЕС) 2018/858. Изключените от обхвата на проекта на наредба превозни средства притежават специфични конструктивни технически характеристики, свързани с тяхното предназначение и не са подходящи за превоз на пътници или товари.

С проекта на наредба се въвеждат определения за „чисто превозно средство“, „алтернативни горива“ и „биогорива“.

В чл. 4 от проекта на наредба е предвидено когато в резултат на преоборудване в съответствие с Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.) превозното средство отговори на изискванията, посочени в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на проекта на наредба, същото да се счита за чисто превозно средство или за превозно средство с нулеви емисии за целите на спазването на изискванията към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагането на обществени поръчки.

С член 1, параграф 7 от Директива (ЕС) 2019/1161 се отменя член 6 от Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ L 120, 15.05.2009 г.). Разпоредбите на член 6 от Директива 2009/33/ЕО са въведени в националното законодателство с Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.). В тази връзка с § 4 от Заключителните разпоредби на проекта на наредба се предвижда Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства да се отмени.

С проекта на наредба се предвижда намаляване на отрицателното въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда и здравето на хората посредством определяне на изисквания към чистите превозни средства, които да се прилагат при възлагане на обществени поръчки, свързани с доставка и използване на превозни средства от определени категории. С проекта на наредба се определят изискванията към чистите превозни средства и превозните средства с нулеви емисии.

При възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от ЗДП, както и за услуги по приложение № 21 от ЗОП и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, възложителите следва да поставят изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват при предоставяне на услугите, отговарят на критериите за чисти превозни средства. По този начин автомобилният парк в страната ще бъде обновен с чисти превозни средства и превозни средства с нулеви емисии, което от своя страна ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух в страната. С обновяването на автомобилния парк в страната косвено ще се повиши и безопасността на движението по пътищата, считат вносителите на проекта.

Общественото обсъждане, започнало на 17.11.2023 г., ще продължи само 14 дни поради наказателната процедура срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 и двумесечния срок за приемане на подзаконовия норамативен акт, заложен  в ЗИДЗОП (обн., ДВ, бр. 88 от 2023 г.).

С документите по обществената консултация може да се запознаете ТУК.

Източник: Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker