Новини

АОП пусна анкети за поръчките за чисти превозни средства, попълването задължително до края на март

Видно от официално съобщение на Агенцията по обществени поръчки (АОП), от институцията са подготвили анкети за събиране информация за пътни превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги в изпълнение на договори за обществени поръчки. Информацията следва да бъде докладвана на Европейската комисия по силата на действащото европейско законодателство.

От Агенцията уточняват, че попълването на анкетите е във връзка с изпълнение на задължението на България, като страна членка на ЕС, да въведе в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ППС).

Съгласно директивата всяка страна членка има задължение за постигане на определен дял на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги от възложители по смисъла на директивите в областта на обществените поръчки. Конкретните минимални цели за всяка държава членка са посочени в таблици 3 и 4 от приложението към Директива (ЕС) 2019/1161, а степента на изпълнението на целите следва да се докладва периодично на Европейската комисия.

Както става ясно от анонса на АОП, събирането на информация чрез анкетите подпомага отчитането на напредъка и постигането на целта за първия референтен период от 02.08.2021 г. до 31.12.2025 г.

Именно с оглед събирането на необходимата информация, която ще се докладва на ЕК, в обнародвания в ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г. ЗИДЗОП е предвидено*, че възложителите следва да изпращат обобщена информация по утвърден от изпълнителния директор на АОП образец за общия брой на доставените или използвани чисти превозни средства.

Предвид изложеното, от Агенцията приканват възложителите да попълнят изготвените две анкети в срок до 31 март 2024 г.

При достъпване на двете анкети се установява, че те съответстват на образците, утвърдени със Заповед РД-72/21.12.2023 г. на изпълнителния директор на Агенцията, на основание чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП във връзка с § 92 от ПЗР към ЗИДЗОП (обн. ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г.) и чл. 5, aл. 3, т. 2 от Устройствения правилник на АОП (със самата заповед и приложените към нея образци на справки, които са публикувани на Портала за обществени поръчки в секция “Образци и списъци”, подсекция “Образци”, може да се запознаете ТУК).

Анкетите може да достъпите ТУК и ТУК, а указанията за тяхното попълване може да прочетете ТУК.

 

* Съгласно пар. 92, ал. 1 от ЗИДЗОП (обн. ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г.), възложителите изпращат по електронна поща обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, за:
1. общия брой на доставените от тях пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, както са определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и броя на тези от тях, за които до влизане в сила на този закон възложителите са имали задължения да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на превозните средства;
2. общия брой на доставените или използвани чисти превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, както са определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и броя на тези от тях, които отговарят на критериите за чисти превозни средства, определени с наредбата на министъра на транспорта и съобщенията по чл. 47, ал. 8.
Съгласно пар. 92, ал. 1 от цит. з., в срок до 31 март 2024 г. се изпраща информацията по ал. 1, т. 1 за периода от 2 август 2021 г. до влизане в сила на наредбата по чл. 47, ал. 8, както и информацията по ал. 1, т. 2 за периода от влизане в сила на наредбата по чл. 47, ал. 8 до 31 декември 2023 г.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker