Новини

Одобриха позицията на България по делото за санкциите срещу лица, отказали достъп на КЗК до информация в разследване на забранено споразумение по поръчка на ЦОП

На редовното си заседание, проведено на 25.1.2024 г., Министерският съвет одобри позицията на България по дело С-619/23 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд София-област по адм. д. №1145/2022 г. Това обявиха от пресслужбата на правителството.

От информацията за медиите става ясно, че главното производство е образувано по три жалби срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията за установяване на извършено нарушение и налагане на имуществена санкция на жалбоподател – юридическо лице за неизпълнение на задължение за съдействие във връзка с извършена проверка на място, както и за налагане на глоби на другите двама жалбоподатели физически лица – за оказано съдействие на представителя на дружеството за неизпълнение на посоченото задължение.

Справката в съдебните регистри показва, че казусът по дело С-619/23, макар да е по Закона за защита на конкуренцията, има косвено отношение към обществените поръчки.

Случаят е свързан с поръчка на ЦОП за сключване на рамково споразумение за нуждите на централните органи на изпълнителната власт с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ с 6 (шест) обособени позиции.

По обособена позиция №3 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ с прогнозна стойност 2 млн. лв. без ДДС, при разглеждане на получените оферти оценителната комисия е установила, че ценовите предложения на участниците „Ронос“ ООД, „Роел – 98“ ООД, Кооперация „Панда“ и „Прайм Технолоджис“ ЕООД са с еднаква крайна обща сума, а именно 239 602,77 лв. без ДДС. Ценовият образец за обособена позиция №3 съдържа 150 артикула и единичните цени за всеки един артикул от образеца са напълно еднакви в 4-те цитирани оферти. Класирането на участниците, подали оферти по тази обособена позиция е извършено след теглене на жребий, което е протоколирано от оценителната комисия.

По указания на възложителя, комисията е поискала от четиримата участници с напълно идентични ценови оферти допълнителна информация за начина на образуване на единичните цени на артикулите в обособената позиция с марка „Лексмарк“. Четиримата участници са представили допълнителна информация във вид на писмени разяснения, в които са посочили като обяснение, че са получили цени от „Лексмарк Интернешънъл България“ ЕООД за участие във въпросната поръчка, на база на които са оферирали цени в откритата процедура на ЦОП. Различните участници са обяснили оферираните цени с факта, че ползват допълнителна отстъпка от цените на вносителя/ допълнителни бонуси. Някои от тях обясняват така предложените цени със спазването на утвърдени ценови нива и търговски условия с Лексмарк, без калкулиране на печалба в текущия момент, като търговската печалба се формира на по-късен етап под формата на бонуси. Един от участниците е приложил копие от обменена кореспонденция с официалния представител „Лексмарк Интернешънъл България“ ЕООД, от която е видно, че на участника са предоставени цени, с които той да участва в обществената поръчка.

При тези факти министърът на финансите, в качеството си на ЦОП, подава сигнал до КЗК за съмнение за забранено споразумение и/или съгласувана практика/картел (нарушение по чл. 15 от ЗЗК), имащо за цел предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията, чрез манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки.

В сигнала на възложителя се пояснява, че оценителната комисия не е могла да обоснове извод за наличие на съгласувана практика между посочените участници по смисъла на чл. 15 от ЗЗК и моли КЗК за компетентно становище дали е налице подобно нарушение на закона и дали поведението на „Лексмарк Интернешънъл България“ ЕООД е законосъобразно по отношение определянето на цени на артикулите, които участниците да оферират в обществената поръчка, по смисъла на глава IV от ЗЗК.

По сигнала в Комисията за защита на конкуренцията e образуванo производство №377/2022 г.  Във връзка с това производство, на 30.06.2022 г. КЗК е извършила проверки на място по чл. 50 и сл. от ЗЗК в офисите на Кооперация „Панда“, „Ронос“ ООД и „АТС България“ ООД. При проверката на място в работните помещения на „Ронос“ ООД са възникнали редица пречки и затруднения, възпрепятствали работата на служителите на КЗК и провеждането на проверката на място, като способ за събиране на доказателства.

Заради възпрепятстване работата на КЗК, с Решение № 743 от 06.10.2022 г. Комисията за защита на конкуренцията установява извършено нарушение по чл. 46, във връзка с чл. 50, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 от ЗЗК от страна на „Ронос“ ООД, изразяващо се в неизпълнение на задължението за съдействие във връзка с извършена проверка на място по чл. 50 от ЗЗК. За нарушението на дружеството е наложена имуществена санкция в размер 50 хил. лв. Санкционирани са и още две физически лица.

Това решение на КЗК е обжалвано от санкционираните лица пред АССО, като в рамките на производството административният съд решава да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС. То следва да изясни дали приложимото общностното право (в частност разпоредби на ДЕС и Директива 2019/1 за правомощията на органите по конкуренция) допуска националният орган по конкуренцията да има достъп и до лична кореспонденция, която е неприкосновена по силата на Конституцията на съответна държава-членка. Съотевтно дали по силата на същото общностно законодателство, при извършване на проверка от органа по конкуренция, физическо лице може да откаже достъп до носител на информация на основание на това, че същата съдържа лична кореспонденция.

С преписката на КЗК може да се запознаете ТУК, а с преюдициалното запитване ТУК.

Източници: МС, СЕС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker