Програми

Програма – Хотел Централ (26-27 октомври, 2017 г.)

ВТОРИ ТРЕНИНГ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

“ИЗГОТВЯНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТАЦИИ, ОФЕРТИ И ЕЕДОП”

 гр. София, 26 и 27 октомври 2017 г.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО*

 ДЕН ПЪРВИ – 26 октомври /четвъртък/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Практически модул „Планиране и подготовка на обществената поръчка”
Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Предоставяне на разяснения в процедурата и предложения за промени от страна на заинтересовани лица. Преглед на попълнени образци (обявление и примерна методика за оценка на офертите).

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.30 Практически модул „Възлагане на обществената поръчка”
Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя. Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията.

12.30 – 13.00 Практически модул „Подготовка и проверка на оферта”
Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата.

Ивайло Стоянов

13.00 – 14.00
 Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 Същност и особености на правилаta за обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Практика на Комисията за защита на конкуренцията по новия ЗОП: Често допускани нарушения и добри практики.

Представител на КЗК

ДЕН ВТОРИ – 27 октомври /петък/

09.30 – 11.00 Контролни органи, правомощия и последици от осъществения контрол. Възможни грешки, съставляващи нарушение по ЗОП и ППЗОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Субекти на административно-наказателна отговорност – възложител, упълномощено лице/а, комисия. Форми и обхват при делегиране на правомощия. Административна отговорност въз основа на вътрешни правила.

Антоанета Първанова

13.00 Закриване на събитието

*Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker