Програми

Програма – Първо събитие, Програма ЗОП+, гр. София (22-23.02.2018 г.)

ПЪРВО МЕСЕЧНО СЪБИТИЕ

в рамките на

ПРОГРАМА “ЗОП ПЛЮС”

ЗА ТЕКУЩО И УСТОЙЧИВО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

гр. СОФИЯ, бул. “Христо Ботев” 52

22 – 23 февруари 2018 г.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ДЕН ПЪРВИ – 22 февруари /четвъртък/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Новости в нормативната уредба
Новите изисквания на ЗОП в сила от 2018 г. Какво да не забравяме. Задълженията във връзка със спазване на трудовото законодателство. Завишените стойностни прагове по директиви, в сила от 1 януари 2018 г. Подготовка за използване на новата Единна електронна система за възлагане на обществени поръчки.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.30 Практически модул „Планиране и подготовка на обществената поръчка”
Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим Техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Предоставяне на разяснения в процедурата и предложения за промени от страна на заинтересовани лица. Преглед на попълнени образци (обявление и примерна методика за оценка на офертите).

12.30 – 13.00 Практически модул „Възлагане на обществената поръчка”
Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя. Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията.

Ивайло Стоянов

13.00 – 14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 Практически модул „Подготовка и проверка на оферта”
Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Практически модул „Сключване на договор и изпълнение на обществената поръчка”
Актуални документи за сключване на договор, типови образци на договори на АОП, контрол на изпълнението, промяна на договор за обществена поръчка – приложими правни основания.

Валентин Панчев и Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 12 февруари/петък/

9.30 – 11.00 „Анализ на практиката на ВАС досежно нередности при разходване на средства от ЕС“ Разграничаване на актовете по администриране на нередности от актовете за определяне на финансовите корекции по основание и размер; Нередността като основание за определяне на финансова корекция – елементи на фактическия състав;

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 „Анализ на практиката на ВАС досежно нередности при разходване на средства от ЕС“. Нарушения, установени при възлагане и изпълнение на обществени поръчки; Редовност на уведомяване за извършена финансова корекция с оглед Наредбата за ИСУН. Институт на предварителното изпълнение на актовете по ЗУСЕСИФ /акцент върху актове за определяне на ФК/.

съдия Мирослава Георгиева

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker