Програми

Програма – Интегрален курс, гр. Велинград (29.11 – 01.12.2017 г.)

“ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ –

УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ”

 гр. Велинград, 29 ноември – 1 декември 2017 г.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ДЕН ПЪРВИ – 29 ноември /сряда/

11.00 – 13.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 15.30 Откриване на обучението

14.00 – 15.30 Добри практики, трудности и съществени нови моменти от едногодишната практика по прилагане на ЗОП. Предстоящи изменения в ЗОП, ППЗОП и АПК. Управление на цикъла на обществените поръчки. Как да определяме изисквания за лично състояние на участниците. Определяне на критериите за подбор по отношение финансовите, икономическите и технически възможности и опит на участниците – как да не допускаме нарушения на закона. Методика за оценка – как да я съставяме законосъобразно.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Работа на оценителните комисии. Изисквания към състава на комисиите и процедурни действия. Протоколи и мотиви. Казуси.

17.30 – 18.30 Как да организираме участието си в обществени поръчки. Как да подготвим офертата си. Дискусия и коментари

Ивайло Стоянов

19.30 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

ДЕН ВТОРИ – 30 ноември /четвъртък/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00  Актуална практика на КЗК по прилагане на Закона за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г. (първа част). Изисквания за лично състояние; критериите за подбор, залагане на ограничителни условия.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Актуална практика на КЗК по прилагане на Закона за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г. (втора част). Неконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя. Мотивиране на актовете на възложителя, обосновки, уведомяване.

Представител на КЗК

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 15.30 Често допускани нарушения при възлагането, поуки и добри практики. Казуси от предварителния контрол и мониторинга, осъществявани от Агенцията по обществени поръчки. Контролни органи, правомощия и последици от осъществения контрол. Възможни грешки, съставляващи нарушение по ЗОП и ППЗОП. Субекти на административно-наказателна отговорност – възложител, упълномощено лице/а, комисия. Форми и обхват при делегиране на правомощия. Административна отговорност въз основа на вътрешни правила.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Проверено в практиката: Предизвикателства и решения и прилагане на актуалните възлагателни правила, неясни разпоредби, възможни подходи, предложения и експертни мнения. Разглеждане на примерни казуси със съставяне на документи и попълване на образци (части от документация, обявление, оферта, ЕЕДОП, проект на договор и др.) – работа по групи и взаимна проверка под ръководството на лекторите. Коментар и аналитичен разбор на примерна методика за оценка на офертите. Решаване на тест.

Ивайло Стоянов

20.00 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

ДЕН ТРЕТИ – 1 декември /петък/

08.00 – 09.00 Закуска

09.30 – 11.00  Контролни органи, правомощия и последици от осъществения контрол. Възможни грешки, съставляващи нарушение по ЗОП и ППЗОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Субекти на административно-наказателна отговорност – възложител, упълномощено лице/а, комисия. Форми и обхват при делегиране на правомощия. Административна отговорност въз основа на вътрешни правила.

Антоанета Първанова

13.00 Закриване на събитието и обяд

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker