Тест Плюс

ТЕСТ ПЛЮС: Полезната проверка на експертните познания в областта на обществените поръчки (Тест 01/2018)

Проверете бързо и лесно нивото си и спечелете награди от ЗОП ПЛЮС

Попълнете теста и разберете доколко сте запознати с действащите правила при поръчките. Част от далите верен отговор на всички въпроси, ще получат от нас различни награди и подаръци, в това число участие в в организираните от ЗОП ПЛЮС ежемесечни обучения от Програма “ЗОП+”.

Ето го и тестът за месец януари 2018 г.

ТЕСТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Януари 2018 г.

1. Възложителите имат право да приложат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществена поръчка с обект „строителство“ има прогнозна стойност без ДДС:
а/ по-малка от 20 000 лв.;
б/ от 20 000 лв. до 50 000 лв.;
в/ от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
г/ от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.

2. При възлагане чрез процедура “публично състезание” възложителят е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции, само когато поръчката е с обект:
а/ доставка и услуги;
б/ строителство;
в/ строителство и услуги;
г/ строителство, доставки и услуги.

3. В какъв срок може да се подаде жалба срещу подлежащите на обжалване решения на възложителите?
а/ В 14-дневен срок;
б/ В 10-дневен срок;
в/ В едномесечен срок;
г/ В 7-дневен срок.

4. При кои режими на възлагане, предвидени в ЗОП, възложителите не са длъжни да запазят поръчката за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, дори предметът й да попада в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
а/ само при директно възлагане за поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП;
б/ само при възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
в/ само при процедурите на публично състезание и пряко договаряне, приложими за поръчки на стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП;
г/ отговор а) и б).

5. Във вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки задължително следва да включат правила относно:
а/ предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при възлагането на обществени поръчки;
б/ оспорване пред възложителя на негови решения, действия и бездействия при възлагане на обществени поръчки;
в/ проследяване изпълнението на сключените договори;
г/ провеждане на пазарни консултации.

6. При провеждане на пазарни консултации, възложителите са длъжни да осигурят спазване на принципите на възлагане чрез:
а/ осигуряване на присъствие по време на консултацията на представители на съответни браншови организации;
б/ публикуване на информация за консултацията в един национален ежедневник;
в/ публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка;
г/ задължително отстраняване от последваща процедура на кандидат или участник, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката.

7. Съответствието с изискванията в дадена процедура за възлагане на обществена поръчка се декларира в ЕЕДОП, а доказателства за това се представят:
а/ при поискване от оценителната комисия в хода на процедурата;
б/ само от избрания за изпълнител преди сключване на договора;
в/ от избрания за изпълнител преди сключване на договора, както и по искане на комисията в хода на процедурата;
г/ от всички кандидати и участници.

8. Пред кой орган се оспорват решенията, действията и бездействията на възложителите при възлагане чрез събиране на оферти с обява:
а/ пред КЗК и ВАС по реда на глава 27 от ЗОП;
б/ пред административните съдилища по реда на АПК;
в/ пред възложителя по специален ред, определен във вътрешните правила на този възложител;
г/ действащото законодателство не предвижда оспорване на решенията, действията и бездействията на възложителите при възлагане чрез събиране на оферти с обява.

Изпращайте Вашите отговори чрез формата по-долу:

    Show More
    Back to top button
    error: Content is protected !!

    Adblock Detected

    Please consider supporting us by disabling your ad blocker