Новини

НС прие промените в ЗУСЕСИФ на две четения в един ден, ще можем да се възползваме от средствата по Плана за възстановяване

На заседанието си на 24.06 Народното събрание прие в спешен порядък промените в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕИФ).

Предвид факта, че приемането на тези промени до 30 юни бе едно от условията да получим първото регулярно плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 2.6 млрд. лв., бе решено по изключение проектът на ЗИД да се гледа и на първо, и на второ четене в един и същи ден.

Самите текстове от законопроект бяха гласувани без проблеми и с почти пълно единодушие.

Според мотивите към законопроекта, гласуваните промени в ЗУСЕСИФ се очаква да осигурят продължаване на постигнатото до момента оптимизиране на системата за управление на средствата от Европейския съюз и повишаване на нейната ефективност и ефикасност. Чрез приемането на закона следва да се осигури въвеждането на правилата за управление на средствата от ЕС за фондовете при споделено управление, като ще се запази основната правна рамка по отношение на структура, органи, функции, процедури и производства.

Законът цели постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021-2027 г., основна на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Регламент (ЕС) 2021/1060), както и на съответните регламенти по отделните фондове.

Промените целят осигуряване на максимална хармонизация на националните нормативни актове с европейската правна рамка, като се запазва сега установеното положение – разпоредбите на закона да се прилагат за програмата, доколкото не противоречат на регламентите, уреждащи подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на Закона за подпомагане на земеделските производители или на акт по неговото прилагане.

Оценката на очакваните последици от прилагането на бъдещия закон, включително финансовите, са свързани с осигуряване на въвеждането на правилата за управление на средствата от Европейския съюз за фондовете при споделено управление, като се запази основната правна рамка по отношение на структура, органи, функции, процедури и производства. Това трябва да допринесе за устойчивост и предвидимост, както и ще бъде предпоставка за своевременното стартиране на процедурите в изпълнение на програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление през програмен период 2021-2027 г., веднага след тяхното одобрение от Европейската комисия.

Запознати с материята на европейските фондове уточняват, че сред по-големите схеми, които се очаква реално да стартират до края на годината, е програмата за саниране на жилищни сгради и няколко грантови схеми за подпомагане на предприятията.

Според мотивите на законопроиекта, към настоящия момент е обоснована необходимостта от изменения и допълнения в закона с цел постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021-2027 г., базирана основно на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Регламент (ЕС) 2021/1060), както и на съответните регламенти по отделните фондове.
Доколкото настоящата уредба е хоризонтална и кодифицира правилата при управление на средствата от ЕС, се правят единични промени, отразяващи специфичния характер на управлението на средствата, относими към новия програмен период 2021-2027 г.

Промените са в следните насоки:
І. Промени, произтичащи от Регламент (ЕС) 2021/1060
На първо място законопроектът предвижда промяна в обхвата на закона по отношение на фондовете на ЕС, които ще осигуряват финансиране по програмите за периода 2021-2027 г. Съобразявайки разширяването на приложимостта на правилата по отношение на допълнителните фондове в режим на споделено управление съгласно Регламент 2021/1060, в обхвата на закона влизат следните фондове: Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд плюс, Кохезионният фонд, Фондът за справедлив преход и Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструментът за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика с общо наименование Европейски фондове при споделено управление (ЕФСУ).
С цел гарантиране на устойчивост при прилагането на единен механизъм при управление на средствата от ЕС се предвижда законът да продължава да се прилага и за програмата, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, въпреки че същият е извън обхвата на посочения по-горе регламент. Осигурена е максимална хармонизация на националните нормативни актове с европейската правна рамка, като се запазва сега установеното положение разпоредбите на закона да се прилагат за програмата, доколкото не противоречат на регламентите, уреждащи подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на Закона за подпомагане на земеделските производители или на акт по неговото прилагане.
Законопроектът предлага въвеждане на мерки за засилване на ефективността и изпълнението. В съответните разпоредби са адресирани нови принципи при управление на средствата от европейските фондове, включени в обхвата на закона, с акцент върху законността, пропорционалността и прозрачността на разходване на средствата, както и спазването на хоризонталните принципи, посочени в чл. 9 от Регламент (ЕС) 2021/1060. Отразено е и изискването за отключващи условия, гарантиращи ефективни инвестиции.
Засилена е отговорността на националните органи във връзка с управлението на средствата. Функциите на органа, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата, се допълват с отговорност по отношение наличието и функционирането на системи за управление и контрол на програмите в съответствие с ключовите изисквания на Регламент (ЕС) 2021/1060. Разширяват се и функциите на комитетите за наблюдение по отделните програми, насочени към проследяване на: изпълнението и спазването на отключващите условия през целия програмен период; изпълнението на действията по комуникация и видимост; напредъка на изпълнението на операциите от стратегическо значение. Предвиден е и ангажимент комитетите за наблюдение да одобряват окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмите, както и плана за извършване на оценка на програмите.
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2021/1060 законопроектът внася промени в органите и структурите за управление на средствата от ЕФСУ, актуализирайки системата от програмни органи по смисъла на чл. 71 от регламента, както и техните функции. Във връзка с това в закона се отменят разпоредбите, свързани със сертифициращия орган и неговите функции по отношение на средствата от ЕСИФ. Като част от структурата на програмните органи е предвиден счетоводен орган със съответната регламентация на функциите му, свързани с изпращане на заявления за плащане към ЕК и периода на подаване на документите. В разпоредбите на закона изрично са предвидени хипотезите, при които счетоводният орган може да откаже включване на разходи в съответното заявление за плащане или да откаже изпращането му на ЕК.
Затвърждава се и се разширява подходът, прилаган в програмен период 2014-2020 г., към насърчаване използването на възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под формата на опростени разходи и се въвежда пропорционален подход към контрола.
Законопроектът предвижда допълване на уредбата по отношението на финансовите инструменти. В чл. 5 се конкретизира изпълнението на финансовите инструменти чрез Холдингов фонд, както и лицето, което ще изпълнява Холдинговия фонд. Предлага се детайлизиране на уредбата в подзаконов нормативен акта, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите, по отношение на условията и правилата за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти, комбинирането на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ, изпълнението на финансовите инструменти и правилата за управление и контрол, както и се създава законова делегация за уредба относно използването на рециклирания ресурс, част от активите на сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
С предлаганите промени в закона се актуализира регулацията, насочена към предоставянето на подкрепа за интегрираното териториално развитие. Въведена е уредба по отношение на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), като се предвижда безвъзмездна финансова помощ за всяко проектно предложение в изпълнение на одобрена по реда на Закона за регионалното развитие и актовете по прилагането му концепция за ИТИ да се предоставя от ръководителя на управляващия орган на съответната програма, по която ще се финансира проектът. Прецизирани са разпоредбите относно подхода „Водено от общностите местно развитие“.
От регулаторната рамка на закона са изключени големите инвестиционни проекти и съвместният план за действие поради факта, че не се предвижда прилагането им през програмен период 2021-2027 г.

ІІ. Промени, насочени към прецизиране в някои от елементите на административните производства
В резултат на натрупаната административна и съдебна практика до момента са прецизирани отделни елементи в регулираните от закона административни производства в посока създаване на допълнителни гаранции за защита правата на кандидатите в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включително намаляване на административната тежест, както и предвиждане на допълнителни механизми за защита на публичния ресурс.
Прецизирани са някои от сроковете в производствата по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ: възможност за удължаване на срока, в който бенефициентът следва да представи необходимите документи за сключването на административния договор, когато е необходимо издаването на документи от органи или институции извън страната; удължен е срокът, в който ръководителят на управляващия орган издава решение за отказ в процедура на подбор – от 10-дневен на 14-дневен; изключение от общия едноседмичен срок за сключване на договора за предоставяне на помощта при процедури на директно предоставяне, като по отношение на интегрираните проектни предложения той е 10-дневен.
В административното производство за предоставяне на финансовата помощ при процедури на подбор се предвижда производството след приключването на етапа административно съответствие и допустимост да се прекратява с акт и по отношение на отхвърлените кандидати, които не са подали възражение пред ръководителя на управляващия орган.
Предвижда се възможност ръководителят на управляващия орган да издава отказ за верификация и за установяване на недължимо платени и надплатени суми по проекта вследствие на извършено вече верифициране.
Въвежда се ред за възстановяване на установени недължимо платени и надплатени суми. Законът предвижда сумите да бъдат прихващани от съответното плащане или чрез доброволно изпълнение от страна на бенефициента, ако актът е издаден след плащането. След изтичането на 14-дневния срок за доброволно изпълнение дължимите суми се прихващат от следващо плащане по проекта заедно с дължимите лихви за просрочие. В случай че след окончателното плащане по проект бъдат установените недължимо платени и надплатени суми и същите не са възстановени, те се определят като публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Надграждането и въвеждането на нови функционалности в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) обосновава въвеждането на по-рационален подход в производството по утвърждаване на документите за кандидатстване и при откриването на процедурите, като проектите на документите и утвърдените вече документи се публикуват само в ИСУН.
В административните производства, провеждани в ИСУН, се въвеждат гаранции за намаляване на административната тежест чрез изискване за създаване на интеграция на ИСУН с други регистри за осигуряване по служебен път на необходимата информация, поддържана от първичния администратор на данни.

ІІІ. Продължаване на действието на досегашната регулация към средствата от ЕСИФ
В Преходните и заключителните разпоредби се урежда приложимостта на съответните разпоредби към приложимия програмен период. Предвидено е до приключването на програмите за програмен период 2014-2020 г. управлението на средствата от ЕСИФ да се изпълнява съгласно условията и реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в редакцията му до влизането в сила на настоящия закон.
Министерският съвет и министърът на финансите следва до 6 месеца от влизането в сила на закона да приемат или да приведат в съответствие нормативните актове по прилагането му. Подзаконовите нормативни актове, приети от Министерския съвет и министъра на финансите по прилагане на ЗУСЕСИФ, запазват своето действие по отношение на програмния период 2014-2020 г.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker