Новини

Обнародвана е актуализацията на Държавния бюжет, в сила са редица антикризисни мерки

В Държавен вестник, бр. 52 от 05.07.2022г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Припомняме, че ЗИД на ЗДБРБ за 2022 г. бе приет на второ четене от Нардонтоо събрание на 30 юни.

С актуализацията на бюджета държавните разходи нарастват с повече от 2,7 млрд. лв. Заложените приходи, гласувани от Парламента са с 760 млн. лв повече от предложените от правителството, което бе обосновано със завишаване на прогнозните приходи от ДДС.

Бюджетното салдо остава балансирано, като се увеличава максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината – от 7,3 млрд. лв на 10,3 млрд.лв.

С актуализацията в бюджета са заложени редица антикризисни мерки, в т.ч.:

 • компенсация от 0,25 лв. за литър гориво (бензин А-95, дизел без добавки, втечнен нефтен газ и природен газ) при зареждане на бензиностанция на регистрирани МПС, собственост на или използвани от физическо лице, вписано като ползвател в талона – важи от 1 юли до 31 декември тази година);
 • допълнителни 173 млн. лв. за ръст с 20 на сто от 1 юли на заплатите на работещите в МВР, 150 млн. лв за образованието, които ще са за увеличение на възнагражденията, както и за обезпечаване издръжката на детските градини;
 • допълнителни средства по бюджетите на общините в общ размер на 130 млн. лв., от които100 млн. лв. за увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи и 30,3 млн. лв. за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в общинската администрация;
 • общо 20 млн. лв. от държавния бюджет за увеличение на субсидиите за издръжка на обучението на държавните висши училища;
 • инансова подкрепа от 110 000 000 лв. за обществения транспорт: 74 000 000 лв. за София, 16 500 000 лв. – за други общини, 20 000 000 лв. – за междуселищните линии;
 • нулева ставка на данък добавена стойност (ДДС) за доставка на хляб и брашно от хлебна пшеница – до 1 юли 2023 г;
 • намалена ставка на ДДС от 9 на сто – за доставки на централно отопление и доставки на природен газ (до 1 юли 2023 г.), за доставки на книги, включително учебна литература, доставка на бебешки храни и хигиенни артикули, услуги по хотелско и ваканционо настаняване, турситичеки, спортни, ресторантьорски и кетъринг услуги за доставката на храна за вкъщи (до 31 декември 2022 г.);
 • свобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ – за срок до 30 юни 2025 г.

Видно от §19 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР), с влизане в сила на закона се погасяват задълженията на бенефициентите – общини и бюджетни организации, за възстановяване на недължимо платени, надплатени, неправомерно получени или неправомерно усвоени от тях суми по договорите за безвъзмездна финансова помощ, финансирани със средства по оперативните програми за програмния период 2007 – 2013 г. Управляващите органи на оперативните програми служебно отписват вземанията си за тези суми.

Съгласно §33 от ПЗР, законът влиза в сила от 1 юли 2022 г., с изключение на:

 1. § 17, § 25, т. 9 относно § 15д, ал. 1, т. 2, ал. 2, 3 и 6 и § 28, т. 2, които влизат в сила в тридневен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“;
 2. § 28, т. 1 и § 30, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.;
 3. § 32, който влиза в сила от 10 юли 2022 г.

Източник: Официална страница на ДВ

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker