Новини

Междуведомствен съвет ще координира прилагането на санкциите на ЕС, вече е в ход обществена консултация по проекта на ПМС

Правителството възнамерява да създаде координационен механизъм за прилагане на санкциите на ЕС. Това става ясно от проект на Постановление на Министерския съвет за координация по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз, публикуван на 16.09 (петък) на Портала за обществени консултации (strategy.bg).

С проекта на ПМС се предлага създаването на Междуведомствен съвет по прилагането на ограничителните мерки на ЕС, който да се председателства от министъра на външните работи. Този съвет ще дава насоки и указания по прилагане на санкциите, ще наблюдава и отчита спазването на ограничителните мерки, ще решава въпроси от координационен характер в тази връзка, ще съгласува проекти на актове, с които МС предоставя изключения от действието на ограничителни мерки и др.

Видно от доклада на вносителите, проектът на ПМС е изготвен в активно сътрудничество между Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието в изпълнение на решение от оперативно заседание на Министерския съвет, както и при предварително експертно консултиране със заинтересованите институции и ведомства.

Отново там е обяснено, че проектът на ПМС има за цел надграждане на националната координация в Република България по прилагането на ограничителните мерки, приети с актове на Европейския съюз, както и въвеждането на единна институционална структура по въпроси, свързани с прилагането на санкциите, работеща при кратки срокове и ясно дефинирани процедури в услуга на гражданите и действащите в Република България икономически оператори.

Както става ясно, приемането на акта е необходимо поради факта, че след началото на войната в Украйна на 24 февруари 2022 r., динамиката и обхвата на приеманите от Европейския съюз санкции са се увеличили драстично, а прилагането на ограничителните мерки на ЕС от държавите членки навлезе във все повече сфери на социално-икономическите отношения. Последното e предпоставило възникването на множество практически казуси при прилагането на ограничителните мерки от държавите членки на ЕС, включително – и на българска територия.

В тази връзка постъпват множество запитвания за потвърждаване законосъобразността на действия на определени финансови или икономически оператори, респективно за идентифицирането на свързаност със санкционирани лица и предоставяне на разяснения или тълкуване на различни разпоредби при прилагането на ограничителните мерки на ЕС. Запитвания постъпват и за предоставяне на разрешения за освобождаване от определени забрани, когато такава възможност е предвидена в актовете на ЕС, например: за предоставяне на разрешения за изпълнението на договори, сключени преди въвеждането на ограничителните мерки (в тази връзка ще припомним, че както ви уведомихме наскоро обществена консултация стартира и по проект на РМС за даване на дерогация по чл. 5к от Регламент №833/2014 г. за доставките на автомобилни горива).

Както се отбелязва в доклада на вносителите, с оглед на директния ефект на европейските регламенти, понастоящем няма нормативен акт, който изрично да регламентира отговорностите на отделните физически и юридически лица, както и на компетентните ведомства по прилагането на национално ниво на ограничителните мерки, приети от ЕС. Същевременно, предвид необходимостта от повишаване на ефективността при прилагането на ограничителните мерки на ЕС и ясното им насочване към коригиране действията на трети страни, физически или юридически лица, недържавни групи или образувания , при запазване безпрепятственото функционирането на Единния пазар на ЕС и адресиране социално­ икономическите уязвимости на някои държави членки, както на национално, така и на ниво ЕС през последните месеци се предприемат редица мерки за подобряване на междуинституционалната координация при прилагането на санкциите. Последното има за цел и извършването на детайлен анализ в рамките на ЕС относно ефективността на прилаганите ограничителни мерки с оглед на целите за тяхното приемане.

Във връзка с гореизложеното, с предложеното постановление Министерският съвет следва да одобри създаването на координационен механизъм за прилагане на санкциите на ЕС в Република България, който, посредством създаването на Междуведомствен съвет по прилагането на ограничителните мерки на ЕС, да осигури:

  • предоставяне на насоки и указания по въпроси относно прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз, нуждаещи се от допълнително изясняване;
  • разглеждане на въпроси, свързани с установяването на обхвата, съдържанието или действието на ограничителните мерки;
  • наблюдаване спазването на ограничителните мерки на Европейския съюз, събиране на информация за тяхното прилагане и поемането на периодичен ангажимент за отчетност за постигнатите резултати, какъвто ангажимент има България като държава членка на ЕС;
  • решаване на въпроси от координационен характер, свързани с прилагането на ограничителните мерки на ЕС, които са от компетентността на повече от едно министерство или ведомство;
  • съгласуване на проекти на актове, с които Министерският съвет предоставя или отказва да предостави разрешения за освобождаване от действието на определени ограничителни мерки, предвидени в актовете на ЕС.

В приложения проект на постановление е отчетена координиращата роля на министъра на външните работи в процеса на приемане на ограничителните мерки от ЕС по отношение на трети страни, физически или юридически лица, недържавни групи или образувания. По тази причина, министърът на външните работи е предложен за председател на Междуведомствения съвет за прилагане на ограничителните мерки на ЕС.

Предвиденият с настоящия проект състав на Междуведомствения съвет съобразява положението, че наблюдението за спазването на ограничителните мерки, както и събирането и обобщаването на данни за наложените ограничителни мерки, се извършва от органите на изпълнителната власт съобразно тяхната функционална компетентност в съответната област на политиката. Компетентните ведомства следва да информират своевременно Междуведомствения съвет за резултатите от извършваното от тях наблюдение и контрол по спазването на ограничителните мерки на ЕС, а чрез Министерството на външните работи – и Европейската комисия (ЕК), по установения за това ред.

В допълнение, под ръководството на комисаря по финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари Марейд Макrинес, ЕК през последните месеци полага целенасочени усилия за подобряване на колективния отговор на Европейския съюз по прилагането и спазването на санкциите, свързани с руската агресия срещу Украйна. Поради тази причина, при подчертаване на важността на ефективното прилагане на ограничителните мерки, необходимостта от колективен отговор и трансrраничен подход, включително по отношение опитите за заобикаляне на санкциите от Русия през определени трети страни, както и с цел подпомагане на сътрудничеството между държавите членки на най-високо експертно равнище, ЕК планира създаването на ad hoc работна група на високо равнище по прилагането на ограничителните мерки на ЕС. Първото заседание на работната група ще бъде проведено през м. октомври 2022 r.

С оглед ефективното обезпечаване на българското участие в експертния формат на високо равнище, ръководен от ЕК, както и с цел улесняване на заинтересованите граждани и действащи в Република България икономически оператори при отправянето на запитвания относно прилагането на ограничителните мерки на ЕС, в проекта на ПМС се предлага определянето с решение на Министерския съвет на Национален координатор по спазването и прилагането на ограничителните мерки на ЕС. Регламентира се националният координатор да изпълнява и функциите на заместник-председател на Междуведомствения съвет за прилагане на ограничителните мерки на ЕС.

Обществената консултация ще се разлизира в минималния 2-седмичен срок и трябва да приключи на 1.10.2022 г.

Темата за координация по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз, и в частност за санкциите срещу Русия, относими към областта на обществените поръчки, ще бъде разгледана на организирания от Списание ЗОП ПЛЮС еднодневен БЛИЦ УЕБИНАР, посветен на актуални насоки и казуси по прилагане на правилата на Регламента за санкциите, който ще се проведе на 20 септември 2022 г.

На събитието може да научите повече за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (Регламента за санкциите), в областта на поръчките и разходването на средства от фондовете на ЕС. Всеки участник в обучението ще получи и актуализираната версия на Притурката „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламента за санкциите.

Очакваме Ви!

ПОВЕЧЕ БЛИЦ УЕБИНАРА ТУК

Източник: strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker