Новини

Министерският съвет прие методиката за индексация на договори за обществени поръчки, документът остава приложим само за строителство

На своето редовно заседание, проведено на 21.09.2022 г., Правителството одобри внесената от министъра на регионалното развитие и благоустройството методика за индексация на договори за обществени поръчки. Това става ясно от съобщение на Правителствената информационна служба. Приетият вариант на методика обаче все още не е оповестен.

В разпространената информация за медиите се казва, че на основание чл.117а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Министерският съвет е приел Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. С нея се регламентират редът и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договори за обществени поръчки за строителство и рамкови споразумения за строителство, сключени по реда на закона, в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на строителство. Основната цел на методиката е да отчете инфлационния риск чрез обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности.

Както ви информирахме, обществената консултация по проектите на постановление и методика, стартира на 5.09 и продължи само 2 седмици – минималната продължителност допустима по ЗНА. Това бе аргументирано с „необходимостта от спешно подпомагане на бизнеса чрез предприемане на регулаторни мерки за преодоляване на последиците от прогресивна инфлация в цените на строителните продукти с оглед обезпечаване изпълнението и завършването на договори за обществени поръчки“.

Макар все още да не е ясно какви промени са били внесени в проекта на методика в резултат на коментарите от общественото обсъждане, от прессъобщението става ясно, че Методиката регламентира единствено актуализация на цени по договори и рамкови споразумения за строителство, станала необходима „в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на строителство“. Това обстоятелство бе обект на критика в повечето становища, оповестени чрез Портала за обществени консултации, в някои от които бяха изложени доводи, че по този начин се стеснява приложното поле на разпоредбата на чл.117а от ЗОП, където се предвижда приемането на методика за индексация без да са уточнява, че това се отнася само за случаите на строителство.

И в окончателния си вариант документът вероятно съдържа само теглови коефициенти на строителните материали в себестойността на различните видове строежи, приложимите индекси, както и формула, по която се определя размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка за строителство в резултат на инфлация. По тези технически аспекти също постъпиха бележки и предложения за прецизиране, някои от които е възможно да са били взети предвид във финалния вид на методиката.

Очакванията са, че и в окончателно приетия от МС вариант са останали текстовете, според които за начална дата на наличие на инфлация се приема 31.12.2020 г., както и това, че дата за определяне стойността на строително-монтажни работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора, т.е. референтната дата, е датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г.

В пуснатия за обществено обсъждане проект на методика бе заложено също, че в случай на подадена оферта преди 31.12.2020 г. се прилага индексът за 31.12.2020 г., както и това, че на изменение подлежат цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021 г. Тези текстове също е възможно да са претърпели изменения и допълнения, доколкото според мнозина изразили становища лица, същите съдържат някои неясноти и непълноти.

Предстои обнародване на приетото ПМС и Методиката за индексация.

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker