Новини

Предлагат удължаване на срока, в който се допуска подаване на оферти по номенклатури в поръчките за лекарства

Публичните възложители и Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ ще могат да предвиждат възможност за представяне на оферти по номенклатури в обособени позиции от поръчки до 25 октомври 2023 г. Това се предлага в проект на постановление за промени в ППЗОП, публикувано на Портала за обществени консултации на 12 януари т.г.

Както вече ви уведомихме, от началото на календарната година публичните възложители вече нямат право да допускат подаване на оферти по номенклатури за обществени поръчки за лекарства в ЦАИС ЕОП. Това е така, доколкото в пар. 47 от ПЗР към ПМС № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, тази възможност бе предвидена само до 1 януари 2023 г., като този срок вече изтече.

Изтичането на срока, в който бе допустимо да се допускат оферти и по номенклатури, бе една от причините, от Списание ЗОП ПЛЮС да изпратим до правната комисия в Парламента отделно писмено становище с предложения за законодателни промени, които да повишат ефективността на възлагателната дейност в сектор „Здравеопазване“. Сред предложените от нас промени бе и това възможността за подаване на оферти по номенклатури да остане и след 1 януари 2023 г.

Конкретното предложение, което сега правят от Министерство на финансите с подложения на обществено обсъждане проект, е в ПЗР към въпросното ПМС № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, да се създаде нов § 47а, който да предвижда следното:

„§ 47а. (1) До 25 октомври 2023 г. при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на рамкови споразумения, както и за сключване на договори въз основа на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, публичните възложители и Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ могат да предвидят възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
(2) В случаите по ал. 1 в документацията за участие се посочват минималните изисквания към офертите, които са за част от номенклатурите в обособените позиции, а в методиката се определя и начинът за оценяване на офертите, подадени за част от номенклатурите по обособените позиции.“

В подкрепа на тези промени отново са изложени абсолютно същите мотиви, с които през 2021 г. бе въведен вече изтеклия срок в пар. 47. Според тях, посоченият преходен период е обоснован с въвеждането на новите формуляри на европейски образци при възлагане на обществени поръчки и необходимостта възложителите да адаптират своите практики към използването на други способи при възлагане на договори за лекарствени продукти и медицински изделия.

От вносителя отново се обяснява, че въведената възможност за възлагане на поръчки за лекарства по номенклатури е национално решение, продиктувано от мотивите на лечебните заведения, че този подход допринася за бързо и ефективно удовлетворяване на потребностите от лекарствени продукти и медицински изделия. Същевременно е установено, че формулярите на европейските образци не позволяват отчитане на резултатите от поръчките, когато част от номенклатурните единици в поръчката са прекратени, а останалите са възложени. Очакванията на МФ и АОП са, че този проблем ще се прояви и при новите формуляри.

С оглед необходимостта да се изясни дали новите формуляри ще позволяват публикуване на информация за сключени договори по номенклатури или следва да се намери друго трайно решение на установената практика, се предлага предоставянето на допълнителен преходен период до 25.10.2023 г. за използване на тази възможност. Според вносителя, този срок е съобразен с въвеждане на задължителното използване на новите електронни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки.

В мотивите обаче се сочи и това, че в практиката на лечебните заведения се установява, че прилаганият подход не гарантира успешното удовлетворяване на потребностите, доколкото при тези поръчки обичайно се наблюдава прекратяване на отделни номенклатури. За тяхното възлагане възложителите се възползват от възможността по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и провеждат процедури на договаряне без обявление, което завишава значително дела на тези процедури спрямо общия брой възлагани поръчки в страната.

Посочената практика обаче влиза в противоречие с един от ангажиментите на България по Националния план за възстановяване и устойчивост е намаляване процента на процедурите на договаряне без обявление. Това обстоятелство в още по-голяма степен обуславя необходимостта от намиране на друго решение за възлагане на посочените поръчки, категорични са от МФ и АОП.

В проекта на постановление е включено и предложение за промени в Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, свързани с определяне на длъжностно лице – служител по мрежовата и информационна сигурност, финансов контрольор и длъжностно лице по защита на личните данни, които ще бъдат пряко подчинени на изпълнителния директор на агенцията.

Необходимостта да се назначава служител по мрежова и информационна сигурност произтича от съответните дейности, които следва да се изпълняват в съответствие със Закона за киберсигурност и Закона за електронното управление, както  и с подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Финансовият контрольор ще изпълнява задачи, определени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, а длъжностното лице по защита на личните данни – задачи по изпълнение на Закона за защита на личните данни.

С документите по обществената консултация, която приключва на 11.2.2023 г., може да се запознаете ТУК.

Източник: Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker