Новини

Жалбите по ЗОП все по-често се подават електронно чрез ЦАИС ЕОП

Подаването на жалба чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) вече не е само обещание в нормативен текст, а реалност за все повече участници в процедури за възлагане на обществени поръчки. Това показва и нарастващият брой запитвания от читатели, клиенти и партньори, които получава консултантския екип на Списание ЗОП ПЛЮС в тази връзка.

Още при самата поръчка за разработване на единната система бе предвидено, че модулът „Електронна жалба“ (e-Appeal) ще бъде въведен в експлоатация едва на втория етап, на който базовите възможности на ЦАИС ЕОП следва да бъдат надградени до постигане на пълната функционалност на Системата. Това бе и една от причините в ЗОП да бъде заложено, че подготовката и изпращането на електронни жалби е само опция, от която потенциалните изпълнители сами да решат дали и кога да се възползват.

Както показва практиката по закона, в началото на 2023 г. възможността за електронно подаване на жалби чрез ЦАИС ЕОП все по-често се използва от заинтересовани лица и участници. А причините за това вероятно са свързани с множеството възможности, които предоставя тя за бързо, лесно и удобно упражняване на предвиденото в закона право за обжалване.

На теория, чрез модула „Електронна жалба“ се осигурява възможност за генериране на електронна жалба в структуриран вид срещу решение, действие или бездействие на възложител в обществена поръчка или конкретна обособена позиция, с или без искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. След посочване на конкретна поръчка/обособена позиция от жалбоподателя, Системата автоматично попълва наличната информация за възложителя, конкретната обществена поръчка и органа по обжалване в предварително дефиниран шаблон. Модулът предоставя възможност за прикачване към жалбата на допълнителни документи (файлове в допустим формат), подписване на жалбата с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпращане на цялата информация до КЗК с копие до съответния възложител.

В практически план, модулът „Електронна жалба“ функционира, като автоматично изпраща генерираната жалба до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя. Освен предварително заредената информация за конкретната поръчка и възложителя, допълнително улеснение представляват и обособените полета „Обжалван акт, действие или бездействие“, „Възражения, искания и обосновка“, „Обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано лице“ и отметката дали се иска временна мярка „Спиране на процедурата“. При коректното попълване на всички задължителни реквизити можете да генерирате и самата жалба.

Освен горното, полезно за потребителя е и това, че системата позволява качването на основен документ (Жалба), документ за платена държавна такса и на допълнителни документи. Също така, при обществени поръчки, разделени на обособени позиции, жалбоподателят има възможността да избере от списък по кои от тях ще подаде своите възражения.

Както е посочено и в Ръководството за работа с ЦАИС ЕОП, всеки потребител може да започне създаването на жалба по два начина. Ако поръчката е добавена в профила на потребителя, това се прави от екран „Поръчки като участник“, чрез избор на опция „Подай жалба“ от активното меню на избраната поръчка.

Другата възможност е създаването на жалбата да започне от публичната преписка на поръчката в РОП, чрез активния бутон „Създай“ в секция „Подаване на жалба по поръчката“. Важно е обаче да напомним, че подаването на жалба от публичната преписка на поръчката може да се извърши единствено от регистрирани потребители на системата.

Самото създаване на жалбата става или чрез генериране на основен документ (жалба) от данните, попълнени в съответната форма, или чрез прикачване на файлове на документи, подготвени извън системата. Жалбата може да бъде подписана електронно извън системата, или в нея, като изпращането ѝ няма да бъде възпрепятствано от системата ако не е прикачен платежен документ.

Както посочихме, в случай на образувано от страна на Комисията за защита на конкуренцията производства по жалби, взети решения и определения, информацията се визуализира в секция „Производства“ в публичната преписка на конкретната поръчка в РОП.

При изпращането на жалбата до КЗК системата уведомява жалбоподателя с известие в потребителския профил (камбанка), както и със съобщение на електронна поща.

Повече информация за изпращането на жалба чрез ЦАИС ЕОП може да прочетете и в Ръководството за стопански субекти – потребители на системата.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker