Новини

Правна комисия в НС подкрепи на първо гласуване втория проект на Правителството за промени в ЗОП

На своето редовно заседание, проведено на 7.9.2023., Комисията по правни въпроси в 49-тото Народно събрание обсъди и подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерски съвет на 22.8.2023 г. (сигнатура № 49-302-01-50).

В началото законопроектът бе представен от г-жа Милена Райкова, зам.-министър на финансите. Бяха очертани групите промени и техните цели, като се акцентира на най-важните предложени изменения и допълнения в закона.

Последва кратко обсъждане, в рамките на което бяха направени коментари по два текста – този относно предложения нов експертен консултативен съвет към МФ (промяна в чл. 246 от ЗОП), и този относно индексацията на договори по обществени поръчки, в случаите, когато няма одобрена методика (промяна в чл. 117а от ЗОП).

По отношение промяната в чл. 246 от ЗОП от страна на вносителя бе обяснено, че новият консултативен орган е към министъра на финансите поради факта, че политиките в областта на обществените поръчки са в ресора на финансовото министерство, и предвид това именно то следва да реализира препоръчаните от ЕК мерки за уеднаквяване на контролната практика. Бе подчертано, че представители на Сметната палата също ще бъдат поканени и ще имат възможност да участват в заседанията на съвета, но институцията не е посочена изрично предвид независимия си характер и това, че такова нейно участие не би могло да бъде задължително.

Вторият текст, станал обект на депутатски коментари, бе предложената промяна на чл. 117а от ЗОП относно индексирането на договори за обществени поръчки, и по специално изречението, че когато няма одобрена методика, размерът на индексацията се определя от страните въз основа на представените доказателства. Това предложение бе определено от някои народни представители като разписано твърде общо и създаващо предпоставки за корупция. В отговор други депутати призоваха проектът да бъде подкрепен на първо гласуване предвид своята важност, а същият да бъде подложен на критичната ревизия на народното представителство при гледането на второ четене. Освен това, от страна на вносителя бе внесено уточнението, че в случая чл. 117а препраща към чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП и в този смисъл е обвързан с всички условия за прилагането на тези разпоредби, разписани в самия чл. 116 от акта относно възможните изменения в договори за обществени поръчки.

Предвид факта, че на първо четене законопроектът се гледа само принципно и в цялост, дебатът не продължи с допълнителни разисквания по посочените или други текстове от законопроекта.

След приключване на частта за обсъждане законопроектът бе подложен на гласуване, като получи подкрепата на по-голямата част от присъстващите депутати, петима от тях се въздържаха, а гласове “против” не бяха регистрирани.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker